Fără categorie

Fiscul constănțean, acuzat de favorizarea intereselor „Grupării Mazăre”

Practicianul în insolvență Paul Apostol, reprezentant al ROMINSOL IPURL București, îi acuză pe reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța că au o atitudine de pasivitate în legătură cu recuperarea unor impozite datorate statului de către firme aflate sub controlul „Grupării Mazăre”. Sumele în discuție derivă dintr-un dosar de insolvență despre care publicația noastră a scris pe larg aici:

https://www.dezvaluiri.ro/cum-vrea-gruparea-mazare-sa-puna-mana-pe-terenuri-de-7-milioane-euro-fara-sa-plateasca-impozite-la-bugetul-statului/

Apostol a trimis președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală o sesizare în care solicită contestarea Planului de distribuire între creditori nr. 1/18.08.2022, precum şi a Contractului de dare în plată nr. 1359/02.08.2022, considerând că prin intermediul acestora se încearcă prejudicierea bugetului de stat prin evitarea achitării impozitului pe profit în cuantum de 721.918,2502 lei şi a TVA în cuantum de 1.803.660,7299 lei.

Semnatarul sesizării atrage atenția că măsurile legale se impun a fi demarate cu maximă urgenţă, având în vedere că termenul pentru a contesta planul de distribuire între creditori, care este de 15 zile de la momentul publicării acestuia în Buletinul procedurilor de insolvenţă, se împlineşte la 5 septembrie 2022.

ROMINSOL IPURL a fost desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Vlaicu Development S.R.L. (fostă CDS Project S.R.L.) prin sentinţa civilă nr. 881 din data de 20.11.2017, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a ll-a Civilă în Dosarul nr. 743/118/2017/a7 (Anexa 1), iar ulterior, prin încheierea nr. 353/15.07.2022, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a ll-a Civilă în Dosarul nr. 743/118/2017 (Anexa 2), s-a dispus înlocuirea acestei societăți cu Cabinetul Individual de Insolvenţă Abdul-Veli Melek (fosta denumire C.l.l. Ibraim T. Melek). Această încheiere nu este însă definitivă, împotriva ei fiind declarat apel de către ROMINSOL IPURL (Anexa 3).

TERENURI DE PATRU MILIOANE EURO, CARE DE FAPT VALOREAZĂ PESTE ȘAPTE MILIOANE

În cauză, este vorba despre două terenuri valoroase, aflate pe varianta ocolitoare a Constanței, în zona magazinului Metro:

1. Teren intravilan situat în mun. Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu, nr. Lot 1, zona Metro, jud. Constanţa, în suprafaţă de 22.500 mp. conform actelor şi 22.939 mp. conform măsurătorilor cadastrale, înscris în Cartea Funciară nr. 206020 (în continuare denumit Terenul A), evaluat la o valoare totală de 1.828.000 Euro, aşa cum rezultă din raportul de evaluare nr. 410/27.01.2021 întocmit de către Beneaeval S.R.L. (Anexa 4).

2. Teren intravilan situat în mun. Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu, nr. Lot 2, zona Metro, jud. Constanţa, în suprafaţă de 23.573 mp., înscris Cartea Funciară nr. 201545 (în continuare denumit Terenul B), evaluat la o valoare totală de 2.386.800 Euro, aşa cum rezultă din raportul de evaluare nr. 410/27.01.2021 întocmit de către Beneaeval S.R.L.

În perioada în care ROMINSOL IPURL a deţinut calitatea de lichidator judiciar, la data de 11.10.2021, creditorul majoritar, la acel moment, al debitoarei Vlaicu Development S.R.L., respectiv Building Project & Plans S.R.L., a transmis o adresă prin intermediul căreia solicita distribuirea de bunuri în contul creanţei sale potrivit disp. art. 175 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 şi închiderea procedurii insolvenţei în condiţiile art. 176 lit. a) din Legea nr. 85/2014 (Anexa 5). La data de 14.02.2022, Building Project & Plans S.R.L., devenită între timp creditor unic, a adresat aceeaşi propunere şi judecătorului sindic în Dosarul nr. 743/118/2017 al Tribunalului Constanţa – Secţia a ll-a Civilă (Anexa 6).

Primei cereri, ROMINSOL IPURL i-a răspuns prin adresa nr. 4456/20.10.2021 (Anexa 7), iar la cea de-a doua cerere a formulat întâmpinare în Dosarul nr. 743/118/2017 al Tribunalului Constanţa – Secţia a ll-a Civilă (Anexa 8), în care, referitor la obligaţiile fiscale care decurg din propunerile creditorului de dare în plată a unei părţi din bunuri în contul creanţei acestuia şi de distribuire a restului bunurilor către asociaţi, se arată următoarele:

IMPOZITELE DE CARE ANAF NU VREA SĂ AUDĂ

1. Stingerea creanţelor debitoarei prin distribuire de bunuri reprezintă o operaţiune impozabilă căreia i se aplică dispozițiile din Codul fiscal privind impozitul pe profit, în raport de vectorul fiscal al debitoarei Vlaicu Development S.R.L., născându-se astfel două ipoteze de lucru:

Ipoteza I se distribuie creditorului terenul A şi o parte din terenul B, iar restul terenului B se repartizează asociaţilor: impozitul pe profit care se naşte din operaţiunea de distribuire a terenului A şi a unei părţi din terenul B în contul creanţei în sumă de 9.492.951,21 lei deţinută de intimata creditoare: 721.918,2502 lei.

Ipoteza II se distribuie creditorului o parte din terenul B, iar restul terenului B împreună cu terenul A se repartizează asociaţilor: impozitul pe profit care se naşte din operaţiunea de distribuire a unei părţi din terenul B în contul creanţei în sumă de 9.492.951,21 lei deţinută de intimata creditoare: 675.261,9001 lei.

2. În situaţia repartizării activelor rămase către asociaţi, vor deveni aplicabile dispoziţiile art. 97 alin. (5) din Codul fiscal, care reglementează venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de către asociați/acționari, venit care se impune cu o cotă de 10%. Impozitul astfel calculat și reținut la sursă se plăteşte până la data depunerii situaţiilor financiare finale de către lichidator, respectiv până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, valorile acestuia, în cele două ipoteze de lucru, fiind următoarele:

Ipoteza I se distribuie creditorului terenul A şi o parte din terenul B, iar restul terenului B se repartizează asociaţilor: impozitul pe venit care se naşte din distribuirea bunurilor rămase către asociaţi: 1.032.853,0540 lei.

Ipoteza II se distribuie creditorului o parte din terenul B, iar restul terenului B împreună cu terenul A se repartizează asociaţilor: impozitul pe venit care se naşte din distribuirea bunurilor rămase către asociaţi: 1.037.518,69 lei.

DE CE S-A RETRAS ANAF DIN DOSARUL DE INSOLVENȚĂ VLAICU DEVELOPMENT?

Referitor la calitatea A.J.F.P. Constanţa de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei în Dosarul 743/118/2017 al Tribunalului Constanţa, reprezentantul ROMINSOL IPURL arată că, la momentul desemnării sale în calitate de lichidator judiciar, debitoarea avea un număr de 7 creditori înscrişi la masa credală, printre care şi A.J.F.P Constanţa, care a fost înregistrată în tabelul preliminar cu o creanţă în cuantum de 1.081 lei (Anexa 9).

Pe parcursul procedurii, creditorul majoritar Building Project & Plans S.R.L. a achitat sau a cesionat toate celelalte creanţe înscrise în tabelul definitiv, inclusiv pe cea deţinută de către A.J.F.P. Constanţa, motiv pentru care, în luna noiembrie 2021, lichidatorul ROMINSOL IPURL a inițiat o corespondenţă cu creditorul fiscal pentru a i se comunica poziţia procesuală în Dosarul nr. 743/118/2017 al Tribunalului Constanţa, în raport de achitarea creanţei sale în sumă de 1.081 lei.

La data de 03.11.2021, ROMINSOL IPURL a transmis adresa nr. 3635, înregistrată la A.J.F.P. Constanţa sub nr. 51441/03.11.2021 (Anexa 10), prin care a solicitat creditorului fiscal să îi comunice dacă renunţă la creanţa înscrisă în tabel (ca urmare a achitării de către creditorul majoritar a sumei de 2.462 lei) sau dacă consideră că nu mai deţine calitatea de creditor al debitoarei Vlaicu Development S.R.L.

A.J.F.P. Constanţa a emis răspunsul nr. CTG_DEX 37518/04.11.2021 (Anexa 11), în care arăta deţine în continuare calitatea de creditor al debitoarei Vlaicu Development S.R.L. şi că nu poate renunţa la dreptul de creanţă.

Ulterior, fără a mai exista o solicitare din partea subscrisei şi fără a se modifica situaţia juridică a debitoarei sau a creditorilor, A.J.F.P. Constanţa ne-a comunicat adresa nr. CTG_DEX 39416/23.11.2021, înregistrată de lichidatorul judiciar sub nr. 4938/23.11.2021 (Anexa 12), prin care ni se solicita să luăm act de faptul că aceasta NU mai deţine calitatea de creditor şi, de asemenea, ni se solicita actualizarea tabelului de creanţe prin eliminarea A.J.F.P. Constanţa din categoria creditorilor, deşi organul fiscal avea nu numai dreptul dar şi interesul să participe la procedura insolvenţei în Dosarul nr. 743/118/2017 al Tribunalului Constanţa, având în vedere că orice modalitate de lichidare/valorificare a activelor debitoarei conduce la generarea unor taxe şi impozite substanţiale către bugetul de stat.

ÎNLOCUIREA LICHIDATORULUI, NEMOTIVATĂ ȘI NECOMUNICATĂ DE O LUNĂ ȘI JUMĂTATE

Vădit nemulţumită de faptul că subscrisa a solicitat în mod expres avansarea de către creditorul majoritar/unic a sumelor necesare pentru achitarea obligaţiilor fiscale ce decurg din operaţiunile de dare în plată de bunuri în contul creanţei si de distribuire a restului bunurilor către asociaţi, Building Project & Plans S.R.L. a iniţiat o serie de proceduri judiciare finalizate prin înlocuirea subscrisei din calitatea de lichidator judiciar al debitoarei Vlaicu Development S.R.L., sentinţa pronunţată în acest sens de judecătorul sindic nefiind motivată şi comunicată de circa o lună şi jumătate”, se arată în Sesizarea formulată de lichidatorul bucureștean.

Ulterior înlocuirii ROMINSOL IPURL, noul lichidator judiciar a întocmit Planul de distribuire între creditori nr. 1/18.08.2022, publicat în B.P.I. nr. 13371/19.08.2022 (Anexa nr. 13), în care precizează că a fost încheiat Contractul de dare în plată nr. 1359/02.08.2022 prin intermediul căruia unicul creditor al debitoarei, respectiv Building Project & Plans S.R.L., a dobândit bunuri în contul creanţei în cuantum de 9.492.951,21 lei, fără ca planul de distribuire să prevadă achitarea creanţelor curente către bugetul de stat, ce decurg din operaţiunea de dare în plată.

DISTRIBUIRE „ARANJATĂ” ÎN SCOPUL DIMINUĂRII OBLIGAȚIILOR BUGETARE

Distribuirea de bunuri în contul creanţei generează impozit pe profit în cuantum de 721.918,2502 lei, respectiv 675.261,9001 lei, şi TVA în cuantum de 1.803.660,7299 lei, iar neprecizarea în cuprinsul raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, pe care noul lichidatorul judiciar avea obligaţia de a-l întocmi şi depune împreună cu planul de distribuire, a modului de achitare a creanţelor fiscale curente conduce, pe de o parte, la nelegalitatea Planului de distribuire nr. 1/18.08.2022, iar, pe de altă parte, la prejudicierea bugetului de stat, singura modalitate prin care organele fiscale pot acţiona pentru anularea planului de distribuire reprezentând-o contestarea acestuia în temeiul art. 160 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.

Totodată, considerăm că se impune contestarea de către organele fiscale, eventual ca măsură a lichidatorului judiciar în temeiul art. 59 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, şi a Contractului de dare în plată nr. 1359/02.08.2022 deoarece deţinem informaţii că operaţiunea de distribuire de bunuri în contul creanţei creditorului Building Project & Plans S.R.L. s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 175 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv la o valoare inferioară a terenurilor față de cea stabilită prin raportul de evaluare nr. 410/27.01.2021 și pentru o creanţă mai mare a creditorului unic Building Project & Plans S.R.L. decât cea înscrisă în tabelul definitiv de creanţe.

Dacă informaţiile pe care le deţinem sunt corecte, rezultă că distribuirea a fost realizată la o valoare mult diminuată a activelor, consecinţa acestei operaţiuni reprezentând-o diminuarea substanţială a impozitului pe venit calculat conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal, care va trebui achitat în consecinţa distribuirii bunurilor rămase către asociaţi si care se reține la sursă”, se menționează în Sesizare.

EVALUAREA CARE ATRĂGEA IMPOZITE MAI MARI CĂTRE BUGETUL STATULUI, ANULATĂ DE JUDECĂTORUL SINDIC

Paul Apostol consideră, de asemenea, că A.J.F.P. Constanţa are un interes major să intervină în susţinerea apelului formulat de acesta împotriva sentinţei civile nr. 641/07.12.2021, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a ll-a Civilă în Dosarul nr. 743/118/2017/a15, care face obiectul dosarului cu acelaşi număr înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa, cu termen de soluţionare la data de 05.10.2022. Prin hotărârea apelată, judecătorul sindic a anulat un al doilea raport de evaluare efectuat în cauză, înregistrat sub nr. 4278/13.10.2021 (Anexa nr. 14), care stabileşte o valoare totală a celor două terenuri ale debitoarei de 7.163.100 Euro, fără TVA.

Semnatarul Sesizării consideră că admiterea apelului ar obliga lichidatorul judiciar să procedeze la lichidarea şi/sau distribuirea terenurilor debitoarei la valorile stabilite prin cel de-al doilea raport de evaluare, cu consecinţa majorării corespunzătoare a obligaţiilor fiscale curente datorate bugetului de stat.

Aşadar, în situaţia admiterii apelului subscrisei si menţinerii raportului de evaluare nr. 4278/13.10.2021, debitoarea Vlaicu Development S.R.L. va avea obligaţia de a plăti către bugetul statului impozite totale mai mari cu 1.734.612,9828 lei, respectiv cu 1.805.012,4673 lei, decât dacă lichidarea și/sau distribuirea bunurilor se va face potrivit primului raport de evaluare întocmit în cauză si înregistrat sub nr. 410/27.01.2021.”

DACĂ NU CONTESTĂ DISTRIBUIREA, FISCUL NU VA MAI AVEA DE UNDE SĂ ÎNCASEZE OBLIGAȚII BUGETARE DE 2,5 MILIOANE LEI

Planul de distribuire nr. 1/18.08.2022, aşa cum a fost publicat în B.P.I. nr. 13371/19.08.2022, a fost înaintat şi către A.J.F.P. Constanţa, în vederea dispunerii măsurilor legale însă, din informaţiile pe care le deţinem, conducerea acestei instituţii s-a rezumat la a sesiza Inspecţia Fiscală pentru efectuarea unui control la debitoarea Vlaicu Development S.R.L., fără a dispune contestarea planului de distribuire amintit și a Contractului de dare în plată nr. 1359/02.08.2022 în cadrul procedurii insolvenţei din Dosarul nr. 743/118/2017, deși interesul creditorului fiscal este mai mult decât evident și legitim.

Măsurile propuse creditorului fiscal prin prezenta sesizare sunt justificate în primul rând de faptul că, până la finalizarea controlului fiscal, care din experienţă ştim că poate dura mai multe luni, este foarte probabil ca procedura insolvenţei debitoarei Vlaicu Development S.R.L. să se închidă, iar organele fiscale să nu mai aibă de unde să recupereze obligaţiile fiscale restante ce se vor stabili de către Inspecţia Fiscală. Din acest motiv, considerăm că creditorul fiscal are obligaţia de a acţiona pentru a-și securiza recuperarea sumelor amintite, care depăşesc 2,5 milioane lei doar pentru operaţiunea de distribuire de bunuri în contul creanţei, prin anularea Contractului de dare în plată nr. 1359/02.08.2022 și obligarea creditorului unic la avansarea sumelor necesare achitării acestor obligaţii.

În situaţia, de altfel, foarte probabilă în care creditorul unic nu va avansa sumele necesare pentru plata creanţelor fiscale curente, în vederea acoperirii acestora din averea debitoarei Vlaicu Development S.R.L. se impune ca după anularea Contractului de dare în plată nr. 1359/02.08.2022, creditorul curent A.J.F.P. Constanța să facă demersurile necesare pentru aprobarea unei noi proceduri de valorificare a celor două terenuri din patrimoniul debitoarei în scopul maximizării valorii acestora și, implicit, a obligaţiilor fiscale aferente”, mai spune Apostol.

A FOST SESIZATĂ INSPECȚIA JUDICIARĂ DIN CADRUL CSM

O cerere în acest sens a fost depusă de lichidatorul judiciar la dosarul cauzei încă din data de 01.03.2021 (Anexa 15), respectiv de aprobare a vânzării bunurilor din averea debitoarei prin licitaţie publică cu strigare organizată în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, dar judecătorul sindic refuză să judece această cerere de circa un an şi jumătate, situaţie care l-a determinat pe Paul Apostol să sesizeze Inspecţia Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în vederea efectuării de verificări cu privire la activitatea judecătorului sindic în Dosarul nr. 743/118/2017 al Tribunalului Constanţa.

Retragerea creditorului fiscal de la masa credală a debitoarei Vlaicu Development SRL în lipsa unei hotărâri judecătoreşti definitive în acest sens, precum si pasivitatea dovedită până în prezent prin necontestarea Planului de distribuire nr. 1/18.08.2022, ne determină să credem că la nivelul conducerii A.J.F.P. Constanța s-au exercitat presiuni din partea grupului de interese din jurul creditorului majoritar Building Proiect & Plans SRL, fosta New Home Construct SA, firmă care apare în Dosarul Retrocedărilor din Constanța, în care a fost condamnat definitiv fostul primar Radu Mazăre. În acest context, inacţiunea conducerii A.J.F.P. Constanța ar putea fi interpretată ca favorizare a intereselor firmei Building Proiect & Plans S.R.L. și ar putea constitui complicitate la fapta de evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave pe care încearcă să o întreprindă unicul creditor al debitoarei Vlaicu Development S.R.L.”, concluzionează Paul Apostol.

D.E.I.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top