Actualitate

Tot ce trebuie să știi despre Serviciul de Evidență a Persoanelor din comuna Baia

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Baia a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Baia, judeţul Tulcea. La acest Serviciu sunt arondați locuitorii comunelor Baia, Beidaud, Ceamurlia de Jos, Casimcea și Stejaru.

Scopul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor.

Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia, judeţul Tulcea se desfăşoară în interesul legitim al persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor şi al autorităţilor statului pe baza şi în executarea legii.

Programul de funcționare al Serviciului de Evidență a Persoanelor Baia este: Luni, miercuri și vineri (8.00-12.00), marți 12.00-16.00 și joi 12.00-18.30. Relații se pot obține la telefonul 0240.564.030 sau prin e-mail: [email protected]

Atribuțiile principale – evidența persoanelor și informatică:

Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărţilor de alegător, precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic;

Monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de serviciile publice locale, în scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identităţi false pentru prevenirea acestor situaţii;

Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu atribuţii pe linia întocmirii şi eliberării documentelor de identitate, mişcării populaţiei şi evidenţei acesteia;

Efectuează verificările operative solicitate de personalul M.A.I., cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, etc;

Pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;

Oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul;

Centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice, precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor.

Atribuţiile principale – Stare Civilă:

Îndrumă, sprijină şi controlează întreaga activitate de stare civilă a judeţului şi organizează programul anual de instruire al ofiţerilor de stare civilă, urmărind şi modul de rezolvare a deficienţelor consemnate în procesul-verbal de control având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă;

Întocmeşte referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de soluţionare a cererii, pe care le prezintă preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, spre aprobare;

Verifică modul de întocmire de către primării a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate pe care le avizează în vederea aprobării lor de către primarul localității;

Avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;

Înscrie pe marginea actelor de stare civilă, ex. II, menţiunile prevăzute de Legea nr. 119/1996 privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor;

Acordă asistenţă de specialitate în domeniul stării civile ofiţerilor de stare civilă şi celor interesaţi la solicitarea acestora;

Primeşte, actualizează, păstrează şi gestionează registrele de stare civilă exemplarul II de la oficiile locale de stare civilă, asigurând securitatea şi conservarea acestor documente;

Întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul oficial la cererea instituţiilor abilitate(instanţe judecătoreşti, parchet, poliţie,notari publici,primării) din registrele de stare civilă ex. II;

Oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu publicul şi la solicitarea ofiţerilor de stare civilă ale primăriilor din judeţ, asigurând protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.

Actualitate

To Top