Fără categorie

Biroul Naţional de Statistică // Noutăţi

A N U N Ţ Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul
Direcţiei generale pentru statistică a mun. Chişinău
I.Consultant în secţia de colectare, prelucrare, generalizare şi sinteză a rapoartelor statistice  (2 unităţi)a) scopul general al funcţiei:coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari, elaborarea notelor   analitice  şi  informative.b) sarcinile de bază:colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare; oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de necesitate şi agenţilor economici;actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM;pregătirea  materialelor  pentru   elaborarea   notelor   analitice  şi  informative, rap…

A N U N Ţ Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul
Direcţiei generale pentru statistică a mun. Chişinău
I.Consultant în secţia de colectare, prelucrare, generalizare şi sinteză a rapoartelor statistice  (2 unităţi)a) scopul general al funcţiei:coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari, elaborarea notelor   analitice  şi  informative.b) sarcinile de bază:colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare; oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de necesitate şi agenţilor economici;actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM;pregătirea  materialelor  pentru   elaborarea   notelor   analitice  şi  informative, rapoartelor trimestriale, anuarului statistic “Chişinău în cifre”. II. Specialist principal în secţia de colectare, prelucrare şi generalizare a rapoartelor statistice (4 unităţi)a) scopul general al funcţiei:coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.b) sarcinile de bază:colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare;oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de necesitate şi agenţilor economici;actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM;pregătirea  materialelor  pentru   elaborarea   notelor   analitice  şi  informative, rapoartelor trimestriale. III. Specialist principal în secţia cercetări vizînd forţa de muncă şi bugetul gospodăriilor casnice (2 unităţi)a) Scopul general al funcţiei:asigurarea activităţilor de colectare, prelucrare, generalizare şi analiză a datelor cercetării prin sondaj privind ancheta forţei de muncă şi cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice.b) sarcinile de bază:coordonarea activităţii de colectare a datelor privind Ancheta Forţei de Muncă; coordonarea activităţii operatorilor de interviu privind desfăşurarea cercetării prin sondaj a  bugetelor gospodăriilor casnice;  asigurarea controlului activităţii operatorilor de interviu;  asigurarea calităţii datelor colectate în teren; asigurarea codificării şi introducerii datelor din anchete în programe electronice statistice; asigurarea colaborării  pozitive cu respondenţii; asigurarea caracterului confidenţial al datelor statistice colectate prin sondaj de la gospodăriile casnice.IV. Specialist în secţia de colectare, prelucrare şi generalizare a rapoartelor statistice  (2 unităţi)a) scopul general al funcţiei:coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.b) sarcinile de bază: colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare; oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de agenţilor economici; actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM.Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante I. Cerinţe generale:Deţine cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova; Posedă  limbile de stat şi rusă scris şi vorbit; Are capacitate deplină  de exerciţiu; Are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săfîrşite cu intenţie; Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani –femei; 62 ani -bărbaţi). II. Cerinţe specifice:Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic,  economic, financiar, contabil; Vechimea în muncă în domeniul economico-financiar cel puţin:– 3 ani pentru funcţia de şef al secţiei;
– 1 an pentru funcţii de execuţie; Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail; Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii; Abilităţi:analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite. Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. Bibliografia:Constituţia Republicii Moldova; Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004; Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 03.05.2006 „Cu privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice”; Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; Metodologia Anchetei asupra forţei de muncă în gospodării, aprobată prin Hotărîrea Colegiului BNS, nr. 5 din 26.12.2008; Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:formularul de participare, indicat în anexa nr.1; copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare; copia carnetului de muncă; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).Notă:Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare). Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare –  19 septembrie 2011  inclusiv.Locul desfăşurării concursului:locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante  în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău  şos. Hînceşti, nr. 53,  birourile nr. 204;  222, telefoane de contact: 73 95 52;  72 76 29; Web: www.statistica.mdPersoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:Savva Janeta, şeful Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău.Cheltuielile:cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top