Fără categorie

Biroul Naţional de Statistică // Noutăţi

A N U N Ţ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Denumirea funcţiilor publice vacante:

1. Secţia cercetări prin sondaj

Specialist principal  (temporar)

a)   scopul general:

b) sarcinile de bază:

 • Menţinerea unei legături permanente de conlucrare între unitatea centrală de coordonare a reţelei integrate de operatori de interviu/specialişti controlori şi organele teritoriale pentru statistică;

 • Asigurarea logistică a organizării seminarelor  de instruire pentru personalul din reţea;

 • Monitorizarea lunară  a cheltuielilor înregistrate în contul instituţiei nr.322 pentru fiecare direcţie/secţie teritorială pentru statistică în parte;

 • Participarea la organizarea concursurilor de…

A N U N Ţ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Denumirea funcţiilor publice vacante:

1. Secţia cercetări prin sondaj

Specialist principal  (temporar)

a)   scopul general:

b) sarcinile de bază:

 • Menţinerea unei legături permanente de conlucrare între unitatea centrală de coordonare a reţelei integrate de operatori de interviu/specialişti controlori şi organele teritoriale pentru statistică;

 • Asigurarea logistică a organizării seminarelor  de instruire pentru personalul din reţea;

 • Monitorizarea lunară  a cheltuielilor înregistrate în contul instituţiei nr.322 pentru fiecare direcţie/secţie teritorială pentru statistică în parte;

 • Participarea la organizarea concursurilor de selectare a operatorilor de interviu şi a specialiştilor controlori;

 • Participarea la realizarea procesului de control al  activităţii operatorilor de interviu şi al specialiştilor controlori în teritoriu;

 • Actualizarea permanentă a bazei de date cu informaţiile personale ale specialiştilor controlori şi ale operatorilor de interviu din cadrul  reţelei integrate  AFM şi CBGC;

 • Expedierea scrisorilor de informare despre AFM şi CBGC către gospodăriile selectate pentru a fi cercetate.

2. Şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Nisporeni

3. Şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Soroca

a) scopul general:

 • Organizarea activităţii Direcţiei întru asigurarea colectării,  prelucrării, sistematizării, generalizării, analizării  şi diseminării informaţiei  statistice  conform  Programului  de activitate al  BNS, contribuind  la  asigurarea  autorităţilor  publice  centrale  şi  locale, altor categorii de utilizatori cu  informaţie  statistică. 

b) sarcinile  de  baza:

 • Coordonarea activităţii  de realizare a cercetărilor statistice pe teren, a colectării şi prelucrării informaţiei  statistice  primite de  la  agenţii  economici şi gospodăriile populaţiei.  

 • Coordonarea şi participarea la activitatea de analiză şi diseminare a informaţiei statistice.

 • Coordonarea activităţii  de organizare şi efectuare  a lucrărilor statistice speciale: recensăminte, alte lucrări.

 • Coordonarea activităţii de oferire a ajutorului consultativ agenţilor  economici, altor unităţi raportoare din teritoriu în  probleme de statistică.

 • Asigurarea disciplinei  de raportare  şi calităţii datelor prezentate de agenţii economici. Organizarea activităţii de  control.

 • Conducerea/managementul  general  al Direcţiei.


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;

 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;

 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani – femei şi 62 – bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil şi  juridic;

 • Vechimea în muncă –  minim 3-4 ani  de experienţă profesională  în domeniul economico-financiar şi  juridic şi  2  ani – în serviciul public (pentru funcţia de şef al direcţiei teritoriale) şi un an  de experienţă profesională în domeniul economic (pentru funcţia de specialist principal);

 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;       

 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii,contabilităţii, jurisprudenţei;

 • Abilităţi:analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.

 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;

 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 – 17.00, pauza de masă 12.00-13.00

 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Motivare:

specialist principal  înSecţia cercetări prin sondaj  – grila de salarizare este de 1000,0-1500,0 lei + sporuri+adaosuri+premii;
şef alDirecţiei teritoriale pentru statistică – grila de salarizare este de 1300,0-1950,0 lei + sporuri+adaosuri+premii.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;

 • copia buletinului de identitate;

 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională şi/sau specializare;

 • copia carnetului de muncă;

 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
– cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare – 17 noiembrie  2011.

Locul desfăşurării concursului:

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   biroul nr.203, telefoane de contact: 40 30 80; 72 73 57.

  Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Natalia  Cîrlig, şef adjunct  al Secţiei resurse umane şi secretariat,

 • Galina Vozian, consultant în Secţia resurse umane şi secretariat.

Cheltuielile:

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top