Opinii

Anunț de licitație

1. Informaţii generale privind concedentul:
Primăria comunei Grădina, strada Victoriei nr.39, judeţul Constanţa, cod poştal 907278, cod fiscal 17093977, Trezoreria Năvodari, cont RO43TREZ23921300205XXXXX, tel./fax.: 0241853800, e-mail : primă[email protected]
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
a). Procedura aplicabilă pentru atribuirea contractului de concesiune: licitaţie publică deschisă
b).  Tipul contractului pentru care se solicită oferte: contract de concesiune teren pentru construire locuinţe
c). Suprafaţa terenului:  3 loturi de teren în suprafaţe de : 1000 m.p., 886 m.p.,  863 m.p., situate în localitatea Cheia, strada Căprioarei, comuna Grădina, judeţul Constanţa.

Primar- Iacobici Gabriela

Întocmit, Grigore-Iacobici Sonia

d). Durata sau termenul de concesiune – 49 de ani cu posibilitatea prelungirii conform legii.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
a). Relaţii privind licitaţia, documentaţia de atribuire, certificatul de urbanism se pot obţine de la Primăria comunei Grădina, strada Victoriei nr.39, judeţul Constanţa, parter camera 10, cod poştal 907278, cod fiscal 17093977, Trezoreria Năvodari, cont RO43TREZ23921300205XXXXX, tel./fax.: 0241853800, e-mail : primă[email protected], începând cu data de 28
08.04 .2013, în urma unei solicitări scrise:
b). Cheltuieli de instituire a concesiunii:
-certificat de urbanism: între 751 m.p. şi 1000 m.p.═14 lei
– caiet de sarcini═50 lei
-taxa de participare═ 100 lei
Garanţia de participare═100 lei
c). Preţul minim de pornire a licitaţiei: 1 lei/m.p./an
d). Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.05.2013, ora 12.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.05.2013, ora 12.00
4.2. Adresa la care trebuiesc depuse ofertele: Primăria comunei Grădina, strada Victoriei nr.39, judeţul Constanţa, parter camera 10, cod poştal 907278, cod fiscal 17093977
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
31.05.2013, ora 10.00 Primăria comunei Grădina, strada Victoriei nr.39, judeţul Constanţa, sala de şedinţe
6. Denumirea, adresa, nr de telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:
Tribunalul Constanţa-Secţia de contencios, administrativ fiscal, strada Traian, nr.31, telefon: 0241-551345
7. Data transmiterii anunţului către instituţiile abilitate: 08.05.2013

Actualitate

To Top