Fără categorie

Strategia EUROPA 2020 la nivel naţional

Strategia EUROPA 2020 la nivel naţional
Strategia EUROPA 2020 la nivel naţional

Încă din 11 ianuarie 2010, România a elaborat un prim punct de vedere pe documentul de lucru al COM din 24 noiembrie 2009 Consultare cu privire la viitorul Strategiei UE 2020.

În perioada 3-9 martie 2010, imediat după publicarea Comunicării Europa 2020 – o strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, DAE a lansat, un intens proces de consultare inter-instituţională care a condus la formularea unui document de poziţie naţională preliminară. Acest document a fost andosat de guvern, pe 24 martie 2010, prin memorandum.

Etapa următoare a constat în translatarea la nivel naţional a obiectivelor Europa 2020, DAE având ca suport de lucru două structuri inter-instituţionale:

  • Grupul de lucru pentru strategia Europa 2020 – GLSE (care are aceeaşi componenţă ca grupul similar pentru Strategia Lisabona, constituit în anul 2006), cu atribuţii la nivel tehnic;
  • Grupul de lucru la nivel înalt pentru strategia Europa 2020 – GLNI (constituit din…

Strategia EUROPA 2020 la nivel naţional

Încă din 11 ianuarie 2010, România a elaborat un prim punct de vedere pe documentul de lucru al COM din 24 noiembrie 2009 Consultare cu privire la viitorul Strategiei UE 2020.

În perioada 3-9 martie 2010, imediat după publicarea Comunicării Europa 2020 – o strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, DAE a lansat, un intens proces de consultare inter-instituţională care a condus la formularea unui document de poziţie naţională preliminară. Acest document a fost andosat de guvern, pe 24 martie 2010, prin memorandum.

Etapa următoare a constat în translatarea la nivel naţional a obiectivelor Europa 2020, DAE având ca suport de lucru două structuri inter-instituţionale:

  • Grupul de lucru pentru strategia Europa 2020 – GLSE (care are aceeaşi componenţă ca grupul similar pentru Strategia Lisabona, constituit în anul 2006), cu atribuţii la nivel tehnic;
  • Grupul de lucru la nivel înalt pentru strategia Europa 2020 – GLNI (constituit din secretari de stat sau omologi din principalele instituţii responsabile pentru implementarea PNR), cu atribuţii la nivel politic.

 

 Activitatea acestora a fost completată cu cea a celor şapte grupuri de lucru sectoriale pentru stabilirea obiectivelor naţionale Europa 2020. Grupurile au fost alcătuite din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor statului cu responsabilităţi în domeniile aferente obiectivelor Europa 2020, fiecare grup de lucru sectorial fiind coordonat de ministerul cu atribuţii majore în domeniul respectiv.

Până la data de 28 aprilie 2010, grupurile de lucru sectoriale au formulat şi fundamentat propuneri preliminare pentru valorile obiectivelor naţionale Europa 2020. Valorile astfel stabilite au fost asumate de Grupul de lucru la nivel înalt la 29 aprilie a.c. şi au stat la baza mandatului delegaţiei române în cadrul reuniunii trilaterale Comisia Europeană – Preşedinţia spaniolă a Consiliului UE – România, desfăşurate la Bruxelles, în data de  3 mai a.c.

În perioada 3 – 21 mai 2010, instituţiile responsabile, au continuat, sub coordonarea DAE, activitatea de fundamentare a ţintelor naţionale, ţinând cont de blocajele macroeconomice identificate de către COM, de scenariul macroeconomic al Comisiei Naţionale de Prognoză, precum şi de proiectul Strategiei fiscal-bugetare a Ministerului Finanţelor Publice.

În perioada 21 – 28 mai 2010, DAE a organizat o serie de mese rotunde tematice, destinate prezentării rezultatelor activităţii grupurilor de lucru sectoriale şi dezbaterii publice a obiectivelor naţionale Europa 2020.

La data de 8 iunie 2010, DAE a organizat  o reuniune a GLNI în vederea validării ţintelor naţionale finale.

La data de 10 iunie2010, DAE, în colaborare cu Comisia pentru Afaceri Europene a Parlamentului României, a organizat conferinţa cu tema România şi Europa 2020: viziune, provocări şi priorităţi strategice, eveniment care a marcat încununarea eforturilor depuse de autorităţile române pentru definitivarea, la nivel naţional, a ţintelor aferente obiectivelor strategiei Europa 2020. Conferinţa a reunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai partenerilor sociali (confederaţii sindicale, asociaţii patronale, Consiliul Economic şi Social), ai mediului academic, ai societăţii civile şi ai mass-mediei.

În şedinţa de guvern din data de 7 iulie 2010, Executivul a aprobat valorile finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 2020, aşa cum sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul valorilor obiectivelor naţionale ale României pentru Strategia Europa 2020

 Obiectiv UE 27

Valoare finală RO

1.  Rata de ocupare a populaţiei cu  vârsta de 20-64 ani75%

70%

2.Investiţii în cercetare şi dezvoltare 3% din PIB

2%

3.Energie şi schimbări climatice (20/20/20)

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – 20 %

20%

 

Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut – 20%

24%

 

Creşterea eficienţei energetice – 20%

19%

(10 Mtep, exprimat ca reducere a consumului de energie primară)

4. Educaţie

Rata părăsirii timpurii a şcolii – 10%

11,3%

Rata populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de educaţie terţiară – 40%

26,7%

5.  Promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei – reducerea cu cel puţin 20 milioane a numărului de persoane aflate în  risc de sărăcie şi excluziune socială

580.000 persoane

 

La data de13 septembrie2010, DAE a lansat procesul de elaborare a PNR, în cadrul GLSE.Cu acest prilej, au fost agreate conţinutul-cadru al proiectului PNR, precum şi calendarul de activităţi aferent, propuse de DAE.

La data de 22 septembrie 2010, Secretariatul General al Comisiei (SG COM) a trimis, printr-o scrisoare adresată tuturor SM, recomandări în legătură cu structura de ansamblu şi conţinutul PNR.

La data de 7 octombrie 2010 a avut loc, la Bruxelles, o a doua rundă de discuţii bilaterale între reprezentanţii Guvernului României şi cei ai Comisiei Europene cu privire la ţintele naţionale şi măsurile propuse în proiectul PNR, atingerea acestora pentru depăşirea obstacolelor.

În perioada 11 septembrie – 1 noiembrie, sub coordonarea DAE, a fost elaborat Proiectul PNR 2011-2013, structurat pe următoarele capitole:

  • scenariul macro-economic;
  • supravegherea macro-economică;
  • coordonarea tematică a ţintelor naţionale cu traiectoriile pentru atingerea ţintelor naţionale Europa 2020 şi măsuri pentru realizarea ţintelor şi eliminarea obstacolelor macro-structurale, precum şi un calendar de implementare şi bugetele aferente;
  • aspectele orizontale (comunicare, monitorizare etc.) şi metodologice.

 

 La data de 1 noiembrie 2010, GLNI, reunit la nivel de secretar de stat (sau echivalent), a dezbătut şi clarificat ultimele aspecte legate de proiectul PNR 2011-2013, care a fost înaintat guvernului spre aprobare.

La data de 17 noiembrie2010, documentul a fost aprobat în şedinţă de guvern şi trimis Comisiei Europene.

La data de 12 ianuarie 2011, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea Analiza anuală a creşterii economice (Annual Growth Survey), care cuprinde un set de mesaje-cheie referitoare la consolidarea stabilităţii macroeconomice, accelerarea implementării reformelor structurale care vizează piaţa muncii, precum şi a celor care favorizează creşterea economică.

Ianuarie – martie 2011: finalizarea PNR, în concordanţă cu prevederile Programului de Convergenţă şi ţinând cont de recomandările COM din Analiza anuală a creşterii economice la nivelul Uniunii.

Februarie – martie 2011 – Evaluarea acţiunilor cuprinse în proiectul PNR, precum şi a stadiului procesului de elaborare a versiunii finale a documentului în cadrul a două runde de discuţii bilaterale cu Comisia Europeană, desfăşurate în cursul lunii februarie, respectiv martie a.c.

La data de 10 martie 2011, Departamentul pentru Afaceri Europene, în colaborare cu Comisia pentru Afaceri Europene a Parlamentului României, a organizat conferinţa Strategia Europa 2020: obiective şi priorităţi naţionale de reformă. Evenimentul la care au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai partenerilor sociali, ai mediului academic, ai ONG-urilor şi ai mass-mediei; a fost consacrat dezbaterii celor mai importante aspecte ale PNR 2011-2013: priorităţi, obiective, căi de atingere a acestora, resurse necesare, responsabilităţi privind implementarea, cerinţe de evaluare şi monitorizare a progreselor.

Martie – aprilie 2011 – organizarea a trei mese rotunde tematice destinate celor trei priorităţi ale  strategiei Europa 2020: creşterea inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii şi a modului de reflectare a acestora în PNR.

La data de 12 aprilie 2011, Grupul de Lucru la Nivel Înalt pentru strategia Europa 2020 a discutat şi amendat proiectul PNR 2011-2013.

La data de 29  aprilie 2011  – Programul Naţional de Reformă 2011-2013 a fost discutat şi adoptat în şedinţa de guvern şi transmis la Comisia Europeană.

În perioada următoare:

Mai – iunie 2011 – Comisia Europeană a evaluat Programele Naţionale de Reformă ale Statelor Membre şi va formula propuneri de recomandări specifice pe care le va înainta Consiliului European de vară.

23-24 iunie2011 – Consiliul European de vară va adopta forma finală a recomandărilor privind politicile fiscal-financiare şi, respectiv, reformele structurale, urmând ca statele membre să analizeze recomandările şi săle preia în politicile fiscal-bugetare şi, respectiv, în cele privind reformele structurale interne.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top