Fără categorie

Proiect de Lege privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

PROIECT

Capitolul I

Prevederi generale

Art. 1

Prezenta lege reglementează cadrul de cooperare între Parlamentul României, denumit în continuare Parlament, şi Guvernul României, denumit în continuare Guvern, cu privire la participarea României la procesul decizional al Uniunii Europene, în temeiul art. 148 alin.(5) din Constituţia României.

Art. 2

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a)  aviz motivat – documentul adoptat de Camera Deputaţilor sau de Senat, prin hotărâre, care constată, în urma examinării, încălcarea principiului subsidiarităţii de către un proiect de act legislativ european şi expune motivele acestei constatări, în temeiul Protocolului nr.2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi respectiv Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

b) analiza proiectelor de acte nelegislative ale Uniunii Europene -…

PROIECT

Capitolul I

Prevederi generale

Art. 1

Prezenta lege reglementează cadrul de cooperare între Parlamentul României, denumit în continuare Parlament, şi Guvernul României, denumit în continuare Guvern, cu privire la participarea României la procesul decizional al Uniunii Europene, în temeiul art. 148 alin.(5) din Constituţia României.

Art. 2

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a)  aviz motivat – documentul adoptat de Camera Deputaţilor sau de Senat, prin hotărâre, care constată, în urma examinării, încălcarea principiului subsidiarităţii de către un proiect de act legislativ european şi expune motivele acestei constatări, în temeiul Protocolului nr.2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi respectiv Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

b) analiza proiectelor de acte nelegislative ale Uniunii Europene – procedura prin care Parlamentul analizează şi evaluează proiectele de acte nelegislative emise de instituţiile Uniunii Europene, inclusiv documentele de strategie, care poate fi finalizată cu o opinie, adoptată prin hotărâre a Parlamentului;

c) control de subsidiaritate şi proporţionalitate – procedura prin care Camera Deputaţilor şi Senatul evaluează modul în care proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în temeiul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi respectiv Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

d) examinare parlamentară – procedura prin care Parlamentul examinează şi evaluează proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene din punct de vedere al fondului reglementării şi implicaţiilor acestora asupra sistemului legislativ naţional;

e) mandat – poziţia de negociere a României, pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene;

f) mandat general – poziţia de negociere a României, elaborată de către Guvern, pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene, în cazul în care implicaţiile economice, sociale sau de mediu ale proiectelor de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene au o importanţă majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale;

g) opinia Parlamentului – actul adoptat de către Parlamentul României, prin hotărâre, cu care se încheie procedura de examinare parlamentară pe fond a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene şi care exprimă poziţia Parlamentului  în legătură cu dispoziţiile proiectului şi, după caz, cu mandatul Guvernului, precum şi actul cu care se încheie controlul parlamentar privind respectarea de către proiectul de act legislativ european a principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, prin care se constată conformitatea proiectului cu aceste principii;

h) proiect de act legislativ al instituţiilor Uniunii Europene – propunerile Comisiei, iniţiativele unui grup de state membre, iniţiativele Parlamentului European, cererile Curţii de Justiţie, recomandările Băncii Centrale Europene şi cererile Băncii Europene de Investiţii privind adoptarea unui act legislativ, sub forma regulamentelor, directivelor sau deciziilor Uniunii Europene;

i) rezerva de examinare parlamentară – procedură prin care Guvernul informează Consiliul cu privire la declanşarea procedurii de examinare de către Parlament, potrivit prezentei legi, a unui proiect de act  legislativ aflat în curs de negociere;

j) proiect de act fără caracter legislativ – proiectele de acte  emise de instituţiile Uniunii Europene, care nu sunt adoptate prin procedură legislativă, conform Tratatelor.

Art. 3

(1) În exercitarea atribuţiilor sale în temeiul prezentei legi, Parlamentul adoptă, prin hotărâre, opinii şi avize motivate.

(2) Opiniile Parlamentului sunt avute în vedere de Guvern pentru definitivarea poziţiilor naţionale de negociere prevăzute în cadrul mandatelor generale şi a mandatelor, care vor fi exprimate în cadrul Consiliului, dar nu au caracter obligatoriu pentru acesta.

(3) Guvernul motivează oral şi, după caz, în scris, în faţa Parlamentului, la solicitarea acestuia, susţinerea altei poziţii decât cea exprimată în hotărârea Parlamentului.

Capitolul II

Programul anual de lucru al Parlamentului

Art. 4

(1) La începutul fiecărui an, Parlamentul examinează Programul legislativ al Comisiei Europene şi stabileşte, lista proiectelor de acte legislative europene pentru care va declanşa procedura de examinare parlamentară în anul respectiv.

(2) Lista se notifică Guvernului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea ei şi face parte din programul anual de lucru al Parlamentului în domeniul afacerilor europene. 

Capitolul III

Informarea Parlamentului

Art. 5

(1) Guvernul transmite Parlamentului, imediat după primire, proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene care sunt înscrise pe agenda Consiliului, precum şi documentele însoţitoare.

(2) La solicitarea Parlamentului, Guvernul transmite acestuia proiectele actelor legislative şi fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi documentele însoţitoare ale acestora care nu au fost transmise deja de către Comisia Europeană conform obligaţiei prevăzute în Protocolul nr.1 la Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Art. 6

(1) Pentru fiecare proiect de act legislativ aflat în curs de negociere la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, Guvernul transmite Parlamentului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestuia, o fişă explicativă, care cuprinde informaţiile prevăzute în Anexa 1 la prezenta lege.

(2) Pentru proiectele de acte fără caracter legislativ, aflate în curs de adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, Guvernul transmite Parlamentului, la solicitarea acestuia, o informare generală.

Art. 7

(1) La începutul fiecărei preşedinţii rotative a Consiliului, Guvernul transmite Parlamentului următoarele documente:

 • a) programul şi priorităţile preşedinţiei respective;
 • b) lista mandatelor generale care vor fi elaborate, spre observaţii şi propuneri.

 

(2) Guvernul, prin Departamentul pentru Afaceri Europene sau prin ministerul de resort, respectiv prin Ministerul Afacerilor Externe, pentru domeniile aflate în competenţa lor, potrivit legii, informează periodic Parlamentul sau comisia desemnată de acesta asupra problemelor esenţiale pentru România, aflate pe agenda europeană.

Art. 8

Guvernul transmite periodic Parlamentului următoarele documente:

 • a) informări privind rezultatele participării la Consiliul European;
 • b) rapoarte periodice despre activitatea şi rezultatele participării României la procesul decizional al Uniunii Europene, la nivelul Consiliului;
 • c) rapoarte semestriale privind îndeplinirea obligaţiilor de transpunere a dreptului Uniunii Europene în legislaţia internă

 

Art. 9

 • (1) Protecţia documentelor clasificate, care fac obiectul prezentei legi, se asigură potrivit normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniu.
 • (2) Documentele Uniunii Europene cu menţiunea „limité” care fac obiectul prezentei legi, trebuie protejate conform standardelor Uniunii Europene în domeniu.
 • (3) Documentele naţionale neclasificate, care fac obiectul prezentei legi sau care rezultă din consultările cu Guvernul pe problematica afacerilor europene, nu sunt documente cu caracter public şi trebuie protejate în mod corespunzător.

 

 Capitolul IV

Procedura examinării parlamentare

Art. 10

(1) Parlamentul poate decide iniţierea procedurii de examinare parlamentară a unui proiect de act legislativ aflat în curs de negociere la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

2) Parlamentul transmite Guvernului o notificare în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de iniţiere a procedurii de examinare parlamentară, în legătură cu actul care face obiectul procedurii de examinare parlamentară.

 (3) După primirea notificării, Guvernul, prin intermediul Departamentului pentru Afaceri Europene şi, respectiv prin Ministerul Afacerilor Externe pentru domeniile aflate în competenţa sa, potrivit legii, transmite Parlamentului, la solicitarea acestuia, în termen de 15 zile lucrătoare, fişa explicativă cu privire la proiectul de act legislativ, care cuprinde elementele prevăzute în Anexa 2.

Art. 11

În timpul procedurii de examinare, la solicitarea Parlamentului, ministrul responsabil sau, după caz, şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, respectiv ministrul afacerilor externe pentru domeniile aflate în competenţa acestora, sau reprezentanţii desemnaţi ai acestora, se prezintă la Parlament pentru a informa asupra proiectului de act legislativ al Uniunii Europene, asupra propunerii de mandat sau, după caz, asupra propunerii de mandat general.

Art. 12

(1) În urma examinării parlamentare, Parlamentul, prin hotărâre, adoptă opinii cu privire la proiectele de acte legislative în curs de adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii Europene.  

(2) În termen de maximum 20 zile lucrătoare de la momentul declanşării procedurii de examinare parlamentară, Parlamentul adoptă opinia sa privind proiectul de act legislativ care face obiectul acestei proceduri şi o transmite Guvernului.

(3) În situaţii speciale, temeinic motivate, Guvernul poate cere urgentarea prezentării opiniei asupra actelor legislative în discuţie la nivelul Consiliului, urgenţa fiind motivată de respectarea calendarului european.  

(4) Opiniile Parlamentului se transmit Guvernului în termen de 2 zile lucrătoare de la adoptarea lor.

(5) În situaţia în care termenele de la alin.(2), (3) şi (4) nu sunt respectate, Guvernul va decide în absenţa opiniei Parlamentului.

(6) În situaţia în care mandatul susţinut de Guvern în Consiliu diferă substanţial de opinia Parlamentului, ministrul responsabil, şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, respectiv ministrul afacerilor externe, sau reprezentanţii desemnaţi ai acestora, în raport de competenţă, potrivit legii, prezintă oral sau în scris, după caz, la solicitarea Parlamentului, motivele care fundamentează această situaţie.

(7) Guvernul va informa Parlamentul cu privire la modificările semnificative ale mandatelor generale sau mandatelor pentru proiectele de acte legislative care au făcut obiectul examinării, după caz, generate de procesul de negociere, în cel mai scurt termen de la elaborarea lor, precum şi amendamentele semnificative ale altor state membre sau ale instituţiilor europene.

Capitolul V

Rezerva de examinare parlamentară

Art. 13

Pe durata procedurii de examinare parlamentară a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, Guvernul va informa Consiliul asupra declanşării acestei proceduri, în temeiul prezentei legi.

Art. 14

Rezerva de examinare parlamentară se consideră ridicată, după caz, din momentul transmiterii opiniei Parlamentului către Guvern sau la expirarea termenului prevăzut la art. 12 alin.(2).

Capitolul VI

Controlul respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii

Art. 15

(1) Cele două Camere asigură evaluarea modului în care proiectele de acte legislative ale instituţiilor Uniuni Europene respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în temeiul Protocolului nr.2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii anexat Tratatului privind Uniunea Europeană şi respectiv Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.

(2) Cele două Camere adoptă, prin hotărâre, avize motivate care constată încălcarea de către proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene, a principiului subsidiarităţii şi expun motivele acestei constatări.

(3) Avizul motivat se transmite preşedintelui Parlamentului European, al Consiliului şi respectiv al Comisiei Europene, în termen de 8 săptămâni de la data transmiterii proiectului, în conformitate cu art.6 din Protocolul nr. 2.

(4) Cele două Camere adoptă, prin hotărâre, opinii care constată conformitatea proiectelor de acte legislative europene cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Art. 16

(1) Parlamentul, constatând în urma analizei sale interne că un act legislativ european aflat în vigoare încalcă principiul subsidiarităţii, poate formula acţiune în anulare a actului respectiv la Curtea de Justiţie, în temeiul art. 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi art.8 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii anexat Tratatului privind Uniunea Europeană şi respectiv Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene..

(2) După luarea deciziei de a introduce o acţiune în anulare, Parlamentul numeşte un Agent însărcinat cu reprezentarea intereselor statului în respectiva cauză.

(3) Agentul este numit din rândul persoanelor cu pregătire juridică în domeniul dreptului Uniunii Europene.

(4) Cele două Camere ale Parlamentului stabilesc o metodologie internă de reprezentare în procedura de la alineatul 1.

Capitolul VII

Analiza proiectelor de acte  fără caracter legislativ elaborate de instituţiile Uniunii Europene

Art. 17

(1) Parlamentul poate analiza proiectele de acte nelegislative ale instituţiilor Uniunii Europene şi notifică în acest sens Guvernul.

(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, Guvernul transmite Parlamentului o informare generală asupra proiectului actului supus analizei, care cuprinde elementele solicitate de Parlament, precum şi toate informaţiile considerate relevante de  către Guvern.

Art. 18

(3) Rezultatele analizei Parlamentului nu sunt obligatorii pentru Guvern.

(4) Pe durata derulării analizei, la solicitarea Parlamentului, şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, respectiv ministrul afacerilor externe, sau reprezentanţii desemnaţi ai acestora, pentru domeniile lor de competenţă, potrivit legii, se prezintă la comisiile pentru afaceri europene ale Parlamentului României sau la Comisia de specialitate a uneia dintre cele două Camere pentru a informa asupra aspectelor relevante pentru România din cadrul documentului şi asupra elementelor preliminare de poziţie  ale Guvernului.

Capitolul VIII

Controlul parlamentar asupra activităţii României  în Consiliul European

Art. 19

(1) Guvernul, prin Ministerul Afacerilor Externe şi prin Departamentul pentru Afaceri Europene, potrivit competenţei lor stabilite prin lege, informează în scris Parlamentul asupra poziţiei pe care România  intenţionează să o prezinte la reuniunile Consiliului European.

(2) Poziţia prezentată conform alin. (1) va fi cea rezultată în urma coordonării cu instituţia prezidenţială.

(3) La invitaţia expresă a Parlamentului, reprezentantul Guvernului prezintă la Parlament, poziţia pe care intenţionează să o exprime la reuniunile Consiliului European.

Art. 20

Guvernul, prin Ministerul Afacerilor Externe şi prin Departamentul pentru Afaceri Europene, potrivit competenţei lor stabilite prin lege, transmite Parlamentului un raport de informare asupra participării reprezentantului României la reuniunile Consiliul European.

Capitolul IX

Monitorizarea armonizării legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene

Art. 21

(1) Guvernul prezintă semestrial Parlamentului programul său legislativ cuprinzând proiectele de legi prin care urmează a fi transpuse acte normative ale Uniunii Europene.

(2) Programul legislativ prevăzut la alin. (1) poate include proiecte de legi necesare pentru crearea cadrului juridic în vederea aplicării directe a regulamentelor şi deciziilor Uniunii Europene.

(3) Programul legislativ prevăzut la alin. (1) poate include proiecte de lege care modifică, completează sau abrogă acte normative naţionale în vederea executării hotărârilor pronunţate de instanţele Uniunii Europene împotriva României sau a prevenirii pronunţării unor asemenea hotărâri împotriva României.

(4) Guvernul prezintă semestrial Parlamentuluistadiul transpunerii în dreptul intern a actelor legislative adoptate la nivelul Uniunii Europene, cuprinzând şi situaţia întârzierilor înregistrate.

Capitolul IX

Dispoziţii finale

 Art. 22

Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta lege

Anexa nr. 1

Conţinutul fişei explicative a proiectelor de acte legislative ale instituţiilor Uniunii Europene

 • a) titlul proiectului, precum şi celelalte elemente de identificare;
 • b) scurta descriere a propunerii;
 • c) evaluarea preliminară a impactului asupra legislaţiei naţionale, a politicilor naţionale, asupra situaţiei economice, sociale, asupra IMM-urilor şi a mediului înconjurător;
 • d) implicaţiile financiare/bugetare;
 • e) ministerul sau instituţia administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul de aplicare al propunerii;
 • f) analiza generală, cu caracter preliminar, a proiectului de act legislativ.

Anexa nr. 2

Conţinutul fişei explicative extinse

 • a) obiectivele propuse pe parcursul procesului de adoptare a deciziei şi motivarea lor;
 • b) poziţia iniţială a Guvernului în ceea ce priveşte propunerea/ propuneri preliminare de elemente de mandat;
 • c) documente pregătitoare ale Comisiei Europene, transmise Consiliului;
 • d) documente ale Consiliului şi ale organelor Consiliului;
 • e) rapoarte ale reuniunilor la nivel ministerial ale Consiliului;
 • f) rapoarte şi comunicări ale organelor consultative de pe lângă Comisia Europeană;
 • g) orice alte date de natură a aduce clarificări asupra aspectelor în dezbatere.

 

 

Proiectul de act normativ a fost publicat la data 19.05.2011.

Observatiile si propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected], pana  la data de 19 iunie 2011.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top