Actualitate

Primăria Topalu organizează concurs pentru ocupare funcții de execuție

Primăria comunei Topalu cu sediul în comuna Topalu, str. Preot Luca Nicolae, FN, județul Constanța în baza prevederilor OUG nr. 57/2019 și a HG nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții publice de execuție :

– consilier, clasa l, grad profesional debutant în cadrul compartimentului agricol și cadastru;

– Inspector, clasa l, grad profesional debutant în cadrul Compartimentul contabilitate, impozite și taxe locale, resurse umane și achiziții publice.

Condiții generale de participare sunt conform art. 465 din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ:

(1) Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă;

Data , ora și locul de desfășurare al concursului:

– proba scrisă în data de 13.02.2020, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Topalu;

– interviul în data de 17.02.2020, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Topalu;

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, la sediul Primăriei comunei Topalu , respectiv 13.01.2020-03.02.2020, inclusiv, până la ora 16,00;

Condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere sunt afișate la avizierul Primăriei comunei Topalu și pe pagina de internet a instituției.

Persoană de contact- Cojocaru Daniela-secretar general, tel. 0241256206, e-mail:

[email protected].

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top