Fără categorie

Comitetul Consultativ Pentru Piaţa Internă (IMAC)

Comitetul Consultativ pentru Piaţa Internă – instrument de coordonare consolidată şi eficientă între statele membre în problematica Pieţei Interne

 

Piaţa Internă – piaţa unică –  reprezintă elementul central al integrării economice din cadrul Uniunii Europene (UE) şi totodată una dintre principalele realizări ale acesteia. Scopul său principal este de a stimula concurenţa la nivelul pieţelor naţionale, accelerând astfel creşterea economică europeană, îmbunătăţindgradul de competitivitate globală şi nivelul de viaţă.

Înlăturarea obstacolelor din calea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului în cadrul pieţei unice este o modalitate de atingere a unui scop.

Eliminarea acestor bariere este o condiţie de bază pentru realizarea altor obiective comunitare directe precum:

 • – dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a activităţii economice;
 • – creşterea durabilă şi neinflaţionistă, respectând în acela…

Comitetul Consultativ pentru Piaţa Internă – instrument de coordonare consolidată şi eficientă între statele membre în problematica Pieţei Interne

 

Piaţa Internă – piaţa unică –  reprezintă elementul central al integrării economice din cadrul Uniunii Europene (UE) şi totodată una dintre principalele realizări ale acesteia. Scopul său principal este de a stimula concurenţa la nivelul pieţelor naţionale, accelerând astfel creşterea economică europeană, îmbunătăţindgradul de competitivitate globală şi nivelul de viaţă.

Înlăturarea obstacolelor din calea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului în cadrul pieţei unice este o modalitate de atingere a unui scop.

Eliminarea acestor bariere este o condiţie de bază pentru realizarea altor obiective comunitare directe precum:

 • – dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a activităţii economice;
 • – creşterea durabilă şi neinflaţionistă, respectând în acelaşi timp normele de protecţie a mediului;
 • – coeziunea economică şi socială;
 • – un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială;
 • – calitate mai bună a vieţii.

 

Având în vedere complexitatea problematicii privind realizarea acestor obiective, la nivelul Uniunii Europene s-a considerat că este extrem de necesară şi utilă crearea unui Comitet Consultativ pentru coordonare în domeniul pieţei interne (Internal Market Advisory Committee-IMAC).

Astfel, prin Decizia Comisiei Europene din 23 decembrie 1992 de constituire a Comitetului consultativ pentru coordonare în domeniul pieţei interne (93/72/CEE) a luat fiinţă o structură menită să răspundă nevoii de cooperare consolidată şi eficientă între statele membre în ceea ce priveşte soluţionarea aspectelor practice care pot apărea în procesul de instituire a pieţei unice, ca spaţiu fără frontiere interne, în interiorul căruia sunt asigurate libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.

IMAC poate fi consultat de Comisia Europeană cu privire la orice problemă practică cu privire la funcţionarea pieţei interne, diferită de problemele care intră sub incidenţa acţiunii întreprinse în conformitate cu dispoziţiile privind notificarea Comisiei şi/sau schimbul de informaţii dintre statele membre şi Comisie, prevăzute în orice altă măsură comunitară aplicabilă sau stabilite într-un cadru existent de cooperare practică între Comisie şi statele membre.

IMAC este format din doi reprezentanţi din fiecare stat membru şi este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Începând cu anul 2008, România a fost reprezentată în cadrul IMAC de către Departamentul pentru Afaceri Europene şi Reprezentanţa Permanentă pe lângă Uniunea Europeană.

La nivelul IMAC pot fi constituite grupuri de lucru, în scopul facilitării activităţii Comisiei în domeniul Pieţei Interne.

La reuniunile IMAC pot participa experţi în problematica specifică, înscrisă pe agendă, aceştia luând parte la dezbateri în limita competenţei lor.

De asemenea, statele membre pot solicita Comisiei consultarea IMAC cu privire la orice aspect care intră în sfera sa de competenţă.

Totodată, la cererea Comisiei, IMAC poate formula un aviz asupra problemei pentru care a fost solicitat, în termenul stabilit de aceasta.

Pornind de la faptul că pentru o bună funcţionare a Pieţei Interne este nevoie de efortul comun al mai multor şi variate autorităţi/entităţi naţionale, locale şi regionale, atât între statele membre, cât şi în interiorul statului membru în sine, Comisia facilitează schimbul de informaţii între aceste autorităţi, prin intermediul unor reţele şi sisteme de cooperare administrativă stabilite într-un cadru existent de cooperare practică între Comisie şi statele membre. 

 

Activitatea României în cadrul Comitetului Consultativ pentru coordonare în domeniul Pieţei Interne (IMAC)

Începând cu anul 2008, Departamentul pentru Afaceri Europene şi Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană au asigurat reprezentarea României în cadrul reuniunilor IMAC, în mod permanent şi activ.

IMAC 2008Exerciţiul Comisiei privind evaluarea gradului de informare şi percepţie privind Piaţa Internă prin intermediul chestionarelor adresate statelor membre

Aplicarea corectă a regulilor Pieţei Interne şi soluţionarea problemelor care pot apărea în legătură cu acest proces sunt esenţiale pentru a asigura un sistem complet funcţional acestei construcţii comunitare.

În scopul atingerii acestui deziderat, la nivel european, şi în contextul adoptării Pachetului revizuit privind Piaţa Internă (2007), în cursul anului 2008, a fost demarată o acţiune de evaluare a gradului de informare şi percepţie privind piaţa internă, de către Comisia Europeană, prin IMAC.  Această acţiune a fost structurată pe trei coordonate:

 • – cooperarea administrativă între statele membre, precum şi între autorităţile naţionale;
 • – transpunerea şi aplicarea regulilor privind Piaţa Internă;
 • – informarea cetăţenilor şi a mediului de afaceri privind drepturile şi oportunităţile oferite de Piaţa Internă.

 

Acest demers al Comisiei Europene a avut ca scop identificarea metodelor şi modalităţilor care se pot constitui într-un sistem de bune practici la nivel european, precum şi a dificultăţilor întâmpinate de actorii interesaţi în aplicarea regulilor Pieţei Interne.

Astfel, au fost diseminate către statele membre ale Uniunii Europene trei seturi de chestionare, corespunzătoare coordonatelor menţionate, rezultatele acestora fiind abordate în cadrul reuniunilor IMAC din 27.02.2008, 31.10.2008, 01.10.2008.

Pe lângă activitatea de armonizare a legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene, Departamentul pentru Afaceri Europene reprezintă şi punct naţional de contact pe problematica Pieţei Interne, astfel că, în această calitate, Departamentul pentru Afaceri Europene, prin Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă, a coordonat procesul de culegere şi sinteză a informaţiilor furnizate de instituţiile cu competenţe în domeniile Pieţei Interne.

Acest demers a constituit o experienţă extrem de utilă, deoarece au fost identificate, în acest domeniu, atât puncte forte, cât şi aspecte care necesită îmbunătăţiri, ceea ce permite autorităţilor române competente să procedeze la demararea unor măsuri, de o manieră integrată, prin care să fie asigurată, la nivel naţional, implementarea eficientă a acquis-ului comunitar şi al cerinţelor specifice Pieţei Interne.

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară însă promovarea şi dezvoltarea cooperării inter-instituţionale la nivel naţional, dar şi modificarea viziunii autorităţilor responsabile cu aplicarea regulilor Pieţei Interne, în sensul ca fiecare instituţie să conştientizeze faptul că acţiunile proprii nu se referă numai la componenta orizontală/de linie, respectiv propria sferă de activitate, ci că acestea trebuie să fie acordate sinergic cu acţiunile celorlalte instituţii responsabile.

IMAC 2009Recomandarea Comisiei Europene privind măsurile de ameliorare a funcţionării Pieţei Unice 

Pornind de la rezultatele exerciţiul Comisiei din anul 2008 privind evaluarea gradului de informare şi percepţie privind Piaţa Internă prin intermediul chestionarelor adresate statelor membre, lucrările în cadrul IMAC au avut ca obiectiv principal pregătirea Recomandării Comisiei Europene privind măsurile de ameliorare a funcţionării Pieţei Unice, care a fost adoptată în luna iunie 2009, şi demersurile naţionale în vederea implementării acesteia.                                                            

În cursul anului 2009, au avut loc cinci reuniuni IMAC (13.02.2009, 20.03.2009, 30.09.2009, 20.11.2009, 30.11.2009).

În legătură cu Recomandarea Comisiei Europene privind măsurile de ameliorare a funcţionării Pieţei Unice (C(2009)4728) final, Departamentul pentru Afaceri Europene, prin Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă, a transmis tuturor instituţiilor relevante proiectul de Recomandare  şi, anexele acestuia şi, pe baza contribuţiilor acestora, a elaborat poziţia României cu privire la acest document, care cuprinde observaţii şi propuneri cu privire la textul final al acesteia.

În cadrul Consiliului COMPET, din 24-25 septembrie 2009, mesajul României în raport de acest act comunitar a fost, în esenţă,  acela de susţinere şi de manifestare a interesului şi deschiderii pentru acţiunile viitoare în acest sens, pornind de la premisa că demersul Comisiei este benefic, deoarece va conduce în mod direct la o mai bună aplicare a legislaţiei comunitare în domeniul Pieţei Interne, oferindu-se, astfel, pentru cetăţeni şi mediul de afaceri din statele membre, posibilitatea de a beneficia pe deplin de drepturile şi oportunităţile oferite în acest sens.

Reuniunea IMAC din 30 septembrie 2009 a marcat începerea procesului de monitorizare a implementării prevederilor Recomandării în statele membre. Informaţiile pe care acestea le vor furniza vor sta la baza rapoartelor periodice ale Comisiei Europene, ce vor fi prezentate în cadrul reuniunilor IMAC, precum şi în cele ale Consiliului Competitivitate.

În ceea ce priveşte România, acţiunile şi practicile dezvoltate în cadrul cooperării administrative privind aplicarea regulilor Pieţei Interne, atât la nivelul autorităţilor publice, cât şi în relaţiile cu cetăţenii şi mediul de afaceri, se regăsesc printre cele propuse de către Comisia Europeană, în cuprinsul Recomandării.

Din punct de vedere instituţional, România are premisele necesare asigurării unui mecanism coerent pentru realizarea obiectivelor Pieţei Interne, având în vedere că la nivelul coordonării afacerilor europene sunt structurate competenţe care privesc, printre altele:

 • cooperarea administrativă cu statele membre – se face prin intermediul IMI (Internal Market System), instrument informatic destinat cooperării administrative între statele membre în procesul de implementare a reglementărilor din domeniul Pieţei Interne;
 • soluţionarea ne-judiciară (informală) a problemelor de aplicare a legislaţiei comunitare (SOLVIT);
 • gestionarea procedurilor de încălcare a dreptului comunitar de către un stat membru al UE – se realizează de către Serviciul Contencios Comunitar din cadrul DAE;
 • notificarea electronică a măsurilor de transpunere a acquis-ului comunitar – Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă din cadrul DAE gestionează procesul de notificare, către Comisia Europeană, a măsurilor naţionale de transpunere a directivelor comunitare (denumite şi „masuri naţionale de executare”);
 • transpunerea/implementarea aspectelor orizontale generate de Directiva „servicii” – DAE coordonează procesul de transpunere şi implementare a acestui act comunitar;
 • monitorizarea aplicării şi implementării acquis-ului comunitar – DAE, pe lângă activitatea de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, este punct naţional de contact pe problematica Pieţei Interne;
 • coordonarea poziţiilor României – DAE asigură coordonarea interministerială a procesului de formulare a poziţiei României faţă de propunerile de acte normative comunitare, potrivit H.G. nr.115/2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene.

 

De asemenea, în cadrul autorităţilor publice centrale responsabile cu aplicarea regulilor Pieţei Interne au fost create structuri specializate, în funcţie de domeniul de competenţă.

În funcţie de domeniul specific de activitate şi interes privind aplicarea regulilor Pieţei Interne, autorităţile responsabile îşi dezvoltă mecanisme proprii de evaluare şi monitorizare. Aceste mecanisme vin în completarea mecanismelor dezvoltate prin dispoziţiile comunitare care conţin obligaţii de raportare şi evaluare a modalităţii de aplicare[1].

În urma demersurilor DAE, începând cu luna septembrie 2009, s-au stabilit bazele reţelei tehnice a Cadrului Naţional de Coordonare a aspectelor orizontale ale Pieţei Interne (CNC-PI). Pe baza informaţiilor furnizate de către autorităţile publice,  a fost constituită o bază de date, care cuprinde domeniile Pieţei Interne şi autorităţile competente, precum şi persoanele de contact, desemnate la nivelul autorităţilor, pentru a asigura comunicarea cu DAE pe aceasta problematică.

În cadrul reţelei CNC-PI, colaborarea între DAE şi autorităţile publice se va realiza în mod direct, această structură fiind informată despre orice demers, iniţiat de DAE, cu privire la problematica Pieţei Interne.

Reţeaua este utilă în condiţiile în care RO va stabili ca obiectiv în anii viitori, elaborarea unei strategii în domeniul Pieţei Interne ori a unui alt document programatic similar. 

IMAC 2010 – Continuarea procesului de implementare a Recomandării Comisieiprivind măsurile de ameliorare a funcţionării Pieţei Unice

În prezent, la nivelul IMAC, Comisia Europeană şi statele membre procedează la identificarea unor indicatori de performanţă, prin intermediul cărora să fie evaluate măsurile de implementare a Recomandării, astfel încât acestea să răspundă eficient obiectivelor privind funcţionarea Pieţei Interne, precum şi la informarea reciprocă asupra măsurilor luate pe plan naţional în acest demers.

Până în acest moment au avut loc trei reuniuni în acest sens (26.02.2010, 04.06.2010, 07.07.2010).

                                                                                                      

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top