Opinii

Primăria orașului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante

Primăria orașului Năvodari anunță! 

În conformitate cu prevederile art. Art. 58 alin (2) lit b) din Legea 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante :

 

1 post – Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget Contabilitate – Direcția Economică ;
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 9 ani;

1 post- Inspector, clasa I , grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe locale – Direcția Economică;
Condiții specifice de participare: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalență în domeniul economic; vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 1 an;

1 post – Inspector ,clasa I , grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe locale – Directia Economică ;
Conditii specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalență în domeniul economic; 1 post Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Evidență Electorală; Condiții specifice de participare:studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalență; vechime necesară în studii superioare minimum 1 an;

1 post -Inspector , clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Probleme de Mediu;
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalență în domeniul: ingineria mediului, fizică, ecologie şi protecţia mediului, chimie, geografia mediului, ştiinţe inginereşti aplicate, ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice, ştiinţa mediului, ştiinţe administrative, studii economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 1 an;

1 post Polițist Local , clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului ordine și liniște publică – pază- intervenție – Direcția Poliția Locală;
Condiții specifice de participare:studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat ;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 9 ani;aviz medical cu menţiunea apt pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii ;aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local/conducător auto/port armă. Avizul este necesar la numirea în funcţia publică, candidaţii ce nu le obţin nu vor fi numiţi în funcţia publică, condiţii eliminatorii; înălțime minima 1,7 m;

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Năvodari în data de 27.04.2015, ora 10 proba scrisă, interviul având loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane până pe data de 17.04.2015, ora 12.00.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de Art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 respectiv:

formularul de înscriere – se eliberează de la Biroul Resurse Umane ;
copia actului de identitate ;
copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
cazierul judiciar;
adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;
dosar cu șină;
Copiile actelor menționate se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe locale – Direcția Economică;

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici(r2)actualizată ;
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 571/2003 actualizată privind Codul fiscal-Titlu IX – Impozite și taxe locale;
4. HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, actualizată, privind Codul fiscal -Titlu IX – Impozite și taxe locale;
5. OG nr. 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală;
6. HG nr. 1050/2040 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscal
Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget Contabilitate – Direcția Economică;

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici(r2)actualizată;
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
3. Legea 82/1991 – Legea contabilității ;
4. Ord. 1792/2002- pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
5. Ord. 1917/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de consilier , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidența Electorală

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), actualizată
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici, republicată
3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001
4. HG 720/2000 privind listele electorale permanente
5. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
6. OUG 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014

Bibliografie pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Probleme de Mediu

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici(r2)actualizată;
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
3. Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici
4. Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu, cu modificările și completările ulterioare
5. OUG nr.78/2000 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de politist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului ordine și liniște publică – pază- intervenție – Direcția Poliția Locală;

1. Legea nr. 155/ 2010 a Poliţiei Locale, republicată, actualizată;
2. Hotărârea Guvernului nr. 1332/ 2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
3. Legea nr. 188/ 1999, republicată 2, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/ 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici.
5. Ordonanța nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare (actualizată);
6. Legea 61/ 1991, republicată 4, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top