Fără categorie

Strategia EUROPA 2020 la nivel european

Strategia EUROPA 2020 la nivel european
Strategia EUROPA 2020 la nivel european

La data de 24 noiembrie 2009, COM a publicat documentul de lucru Consultare privind viitoarea Strategie UE 2020, lansând un amplu proces de consultare publică cu privire la priorităţile Uniunii Europene pentru deceniul următor.Consultarea a fost finalizată la 15 ianuarie 2010, contribuţiile provenind de la instituţiile statelor membre, organizaţii comunitare şi naţionale, parteneri sociali, autorităţi regionale şi locale, mediul de afaceri şi cel academic, ONG-uri. Rezultatele finale ale consultării au fost publicate la data de 4 martie 2010.

LaConsiliul european informal din 11 februarie 2010 a fost definit cadrul general al Strategiei Europa 2020. Au fost prezentate atât viziunea Preşedintelui Comisiei Europene, domnul José Manuel Durão Barroso, asupra noii strategii cât şi punctul de vedere al Preşedintelui Consiliului European, domnul Herman van Rompuy.

La data de 3 martie 2010, COM a publicat Comunicarea Europa 2020 – o strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi…

Strategia EUROPA 2020 la nivel european

La data de 24 noiembrie 2009, COM a publicat documentul de lucru Consultare privind viitoarea Strategie UE 2020, lansând un amplu proces de consultare publică cu privire la priorităţile Uniunii Europene pentru deceniul următor.Consultarea a fost finalizată la 15 ianuarie 2010, contribuţiile provenind de la instituţiile statelor membre, organizaţii comunitare şi naţionale, parteneri sociali, autorităţi regionale şi locale, mediul de afaceri şi cel academic, ONG-uri. Rezultatele finale ale consultării au fost publicate la data de 4 martie 2010.

LaConsiliul european informal din 11 februarie 2010 a fost definit cadrul general al Strategiei Europa 2020. Au fost prezentate atât viziunea Preşedintelui Comisiei Europene, domnul José Manuel Durão Barroso, asupra noii strategii cât şi punctul de vedere al Preşedintelui Consiliului European, domnul Herman van Rompuy.

La data de 3 martie 2010, COM a publicat Comunicarea Europa 2020 – o strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, care reprezintă strategia de creştere economică a Europei pentru următorii zece ani. Potrivit documentului,  obiectivul general este acela de transformare a economiei UE într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.  Se propune o abordare tematică a reformelor, concentrată pe 3 priorităţi interdependente: (1) creştere inteligentădezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare -; (2) creştere sustenabilăpromovarea unei economii mai ecologice şi mai competitive, bazată pe utilizarea mai eficientă a resurselor şi (3) creştere incluzivă prin promovarea unei economii cu grad înalt de ocupare, care să genereze coeziune socială şi teritorială -.

Prin dezvoltarea acestor 3 priorităţi la nivel european se urmăreşte atingerea a cinci obiective: (I) 75% rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 – 64 de ani ;  (II) 3% din PIB-ul UE nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de; (III) „20/20/20″ pentru obiectivele  referitoare la energie şi schimbări climatice; (IV)  rata părăsirii timpurii a şcolii sub 10% şi ponderea tinerilor cu vârste între 30 şi  34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar, să ajungă la cel puţin 40% şi(V) numărul cetăţenilor europeni expuşi riscului sărăciei să scadă cu 20 de milioane.

Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor obiective sunt propuse ca instrumente de lucru 7 iniţiative emblematice:

  • 3 iniţiative pentru creşterea inteligentă:O Uniune a inovării,OAgendă Digitală pentru Europa; Tineret în mişcare;
  • 2 iniţiative pentru creştere durabilă: O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;O politică industrială integrată pentru era globalizării;
  • 2 iniţiative pentru creşterea incluzivă: O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă; Platforma europeană de combatere a sărăciei.

 Consiliul European de primăvară din 25 – 26 martie 2010 a aprobat cadrul general al strategiei (priorităţi, obiective, guvernanţă) şi a convenit ca aspectele referitoare la valorile de referinţă ale obiectivelor privind îmbunătăţirea nivelului educaţiei şi promovarea incluziunii sociale să fie discutate şi agreate la Consiliul European de vară.

În perioada  27 aprilie – 6 mai 2010 a avut loc la Bruxelles o prima rundă de reuniuni trilaterale (Statele membre, Comisia Europeană şi Preşedinţia spaniolă) cu privire la valorile numerice ale ţintelor naţionale Europa 2020. Reuniunea trilaterală la care a participat România a avut loc la data de 3 mai a.c.

La data de 27 aprilie 2010, ca urmare a solicitării Consiliului European de primăvară, Comisia Europeană a publicat un set de recomandări pentru ghidarea statelor membre în elaborarea programelor naţionale de reformă. Acestea constau în 10 orientări integrate pentru Strategia Europa 2020, din care şase sunt orientări  generale pentru politicile economice (partea I), iar celelalte patru sunt orientări pentru politicile de ocupare a forţei de muncă (partea a II a).  La data de 19 mai 2010, Comisia Europeană a lansat  iniţiativa emblematică OAgendă Digitală pentru Europa care este destinată să contribuie semnificativ la creşterea inteligentă prin  propagarea beneficiilor erei digitale în întreaga societate. Agenda trasează domeniile prioritare şi direcţiile de acţiune care vor susţine sectorul TIC în vederea  atingerii obiectivelor asumate.  

La data de 17 iunie 2010, Consiliul European de vară a confirmat cele cinci obiective ale strategiei Europa 2020 şi a fost de acord cu indicatorii privind educaţia şi incluziunea socială/reducerea sărăciei. Totodată, Consiliul a susţinut politic Orientările generale privind politicile economice (agreate de Consiliul ECOFIN la data de 13 iulie a.c.).

Ladata de 30 iunie 2010, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea privind întărirea coordonării politicilor economice pentru stabilitate, creştere şi ocupare – instrumente pentru o mai puternică guvernare economică la nivelul Uniunii Europene. Comunicarea se concentrează pe: extinderea supravegherii macroeconomice la nivel european, monitorizarea cadrelor bugetare naţionale, întărirea Pactului pentru Stabilitateşi Creştere (PSC), introducerea Semestrului european şi a unui sistem de sancţiuni şi premieri pentru statele membre.

La data de 13 iulie 2010, Consiliul Uniunii Europene a aprobat recomandarea privind Orientările generale privind politicile economice ale Statelor membre şi ale Uniunii (2010/410/UE);

La data de 15 septembrie 2010, Comisia Europeană  a lansat iniţiativa emblematicăTineret în mişcare. Comunicareatrasează direcţiile de acţiune pe care Uniunea şi statele membre se vor axa  în dezvoltarea unor sisteme de educaţie şi formare moderne, adaptate economiei cunoaşterii şi care să asigure mobilitatea elevilor, studenţilor şi  a cadrelor didactice;

La data de 6 octombrie 2010, Comisia Europeană a lansat iniţiativa emblematică O uniune a inovării. Comunicarea vizează definirea acţiunilor comunitare, naţionale şi regionale menite să asigure o abordare strategică a inovării, prin plasarea acesteia în centrul formulării politicilor europene pe termen mediu şi lung.

La data de 21 octombrie 2010, Consiliul EPSCO a adoptat Concluziile privind guvernanţa Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă în contextul Strategiei Europa 2020 şi al semestrului european, precum şi Orientările privind politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, care definesc reformele necesare la nivelul statelor membre din perspectiva educaţiei, formării profesionale, incluziunii sociale şi a pieţei muncii.

La data de 28 octombrie 2010, Comisia Europeană a lansat iniţiativa emblematică O politică industrială integrată pentru era globalizări. Noua politică industrială integrată răspunde nevoilor actuale ale industriei, abordând întregul lanţ de producţie, de la infrastructură şi materii prime până la serviciile post vânzare, în vederea susţinerii şi menţinerii unei baze industriale puternice, diversificate şi competitive la nivel european şi la nivelul statelor membre.

La data de 23 noiembrie 2010, Comisia Europeană a lansat iniţiativa emblematică O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: contribuţia europeană la ocuparea totală, care  reprezintă contribuţia destinată reformării pieţelor muncii din statele membre. Comunicarea propune acţiuni concrete care urmăresc creşterea accesului cetăţenilor la piaţa muncii, îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă şi crearea de noi locuri de muncă.

La data de 16 decembrie 2010, Comisia Europeană a lansat iniţiativa emblematică Platforma Europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziune socială şi teritorială. Platforma – însoţită de un document de lucru ce cuprinde o listă a celor mai importante iniţiative cheie. Sunt stabilite acţiuni eficiente şi inovatoare pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale într-o serie de domenii sensibile, care se bazează pe utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE destinate incluziunii sociale.

La 12 ianuarie 2011, Comisia Europeană a adoptat comunicarea cu tema Analiza anuală a creşterii economice: către un răspuns global al UE la criză, care marchează debutul Semestrului European de coordonare ex-ante a politicilor macro-economice, bugetare şi de reforme structurale la nivelul statelor membre. Analiza stabileşte priorităţi economice concrete în trei domenii majore: macroeconomic, reforme structurale şi măsuri care favorizează creşterea economică şi propune, totodată, un set de 10 acţiuni urgente (cu termen de realizare 2011/2012), esenţiale pentru consolidarea redresării economice pe termen scurt, dar şi pentru a pregăti UE în vederea orientării către atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020.

La data de 26 ianuarie 2011, Comisia Europeană a lansat ultima iniţiativă emblematică O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, care propune un cadru integrat de acţiune pentru domeniile schimbări climatice, energie, transport, industrie, materii prime, agricultură, pescuit, biodiversitate şi dezvoltare regională.Se urmăreşte asigurarea unui echilibru între toate politicile europene cu impact asupra utilizării eficiente a resurselor, precum şi stabilirea unui acord privind viziunea pe termen lung, în această privinţă.

Pentru mai multe informaţii despre Strategia Europa 2020 la nivel european, vă rugăm să accesaţi pagina de internet: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top