Fără categorie

Reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, a Tribunalului de Prima Instanta si a celorlalte institutii comunitare

Reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, a Tribunalului de Prima Instanta si a celorlalte institutii comunitare
Reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, a Tribunalului de Prima Instanta si a celorlalte institutii comunitare I. Menţiuni introductive In urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009) au fost modificate atât Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE – care şi-a păstrat denumirea), cât şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (TCE – care a devenit Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE)).   Uniunea Europeana (UE) a dobândit personalitate juridică şi s-a substituit Comunităţii Europene.    Pentru mai multe detalii click aici.   II. Sediul materiei în ceea ce priveşte reprezentarea României înaintea Curţii de Justiţie şi a Tribunalului UE
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1042 din 28 decembrie 2006, cu modificarile şi completările ulterioare (OUG nr. 133/2006);

– Metodologia privind reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Eu…

Reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, a Tribunalului de Prima Instanta si a celorlalte institutii comunitare I. Menţiuni introductive In urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009) au fost modificate atât Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE – care şi-a păstrat denumirea), cât şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (TCE – care a devenit Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE)).   Uniunea Europeana (UE) a dobândit personalitate juridică şi s-a substituit Comunităţii Europene.    Pentru mai multe detalii click aici.   II. Sediul materiei în ceea ce priveşte reprezentarea României înaintea Curţii de Justiţie şi a Tribunalului UE
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1042 din 28 decembrie 2006, cu modificarile şi completările ulterioare (OUG nr. 133/2006);

– Metodologia privind reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a Tribunalului de Primă Instanţă şi a celorlalte instituţii comunitare, în cadrul procedurilor prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 133/2006, aprobată de Guvernul României, prin memorandum, în data de 6 mai 2009.
III. Cadrul instituţional creat în contextul reprezentării României înaintea Curţii de Justiţie şi a Tribunalului UE
Agentul guvernamental
Potrivit art. 61 alin. (1) din OUG nr. 133/2006, în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE) funcţionează agentul guvernamental care asigură reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE), a Tribunalului de Primă Instanţă (TPI) şi a celorlalte instituţii comunitare, în cadrul procedurilor enumerate la art. 3 alin. (1) lit. j) din aceeaşi OUG: 1.   etapa precontencioasă şi contencioasă a acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor rezultate din aplicarea TCE – art. 226-228 TCE (în prezent, art. 258 – 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene – TFUE); 2.   acţiunea în anulare – art. 230 TCE (în prezent, art. 263 şi 269 TFUE); 3.   acţiunea în constatarea abţinerii de a acţiona – art. 232 TCE (în prezent, art. 265 TFUE); 4.   cererea având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare – art. 234 TCE (în prezent, art. 267 TFUE); 5.   acţiunea în repararea daunelor, în conformitate cu art. 288 din TCE – art. 235 TCE (în prezent, art. 268 TFUE – 340 TFUE); 6.   procedurile legate de aplicarea art. 236 TCE (în prezent, art. 270 TFUE); 7.   procedurile litigioase prevăzute la art. 237 TCE (în prezent, art. 271 TFUE) privind obligaţiile ce rezultă din statutul Băncii Europene de Investiţii, măsurile adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii, măsurile adoptate de Consiliul Directorilor Băncii Europene de Investiţii, precum şi în legătură cu îndeplinirea de către băncile centrale naţionale a obligaţiilor ce rezultă din aplicarea TCE şi a Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale.
Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat şi este direct subordonat şefului DAE, pe care îl informează permanent cu privire la desfăşurarea activităţii de reprezentare a României.
Prin Decizia Primului-ministru nr. 277/2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 133 din 3 martie 2009, domnul Andrei Popescu a fost numit în funcţia de agent guvernamental. Conform art. 62 alin. (2) din OUG nr. 133/2006, DAE, prin agentul guvernamental, coordonează şi supraveghează fundamentarea, de către autorităţile şi instituţiile publice, a poziţiilor naţionale ce urmează a fi comunicate instituţiilor comunitare, respectiv a fi transmise şi/sau susţinute înaintea instanţelor comunitare.

 Potrivit art. 63 alin. (1) din aceeaşi OUG, în activitatea sa, agentul guvernamental va acorda prioritate soluţionării aspectelor problematice, evitând declanşarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în faţa instanţelor comunitare.

 In activitatea sa, agentul guvernamental este sprijinit de Serviciul Contencios Comunitar din cadrul DAE.

Grupul de lucru contencios comunitar (GLCC)

Este un grup interministerial permanent, care se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, în scopul asigurării unei cooperari interinstituţionale eficiente în cadrul reprezentării României în cadrul acţiunilor declanşate.


GLCC dezbate probleme orizontale privind reprezentarea României, dificultăţile structurale ale cooperării interministeriale în această materie, precum şi implicaţiile pentru instituţiile române ale jurisprudenţei recente a Curţii de Justiţie şi a Tribunalului UE.


In GLCC sunt reprezentate toate ministerele. La solicitarea agentului guvernamental pot face parte din GLCC şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale. Reprezentanţii în GLCC sunt desemnaţi prin ordin al conducatorului instituţiilor/autorităţilor publice şi sunt puncte de contact ale DAE – agentul guvernamental- în respectivele instituţii/autorităţi publice, în ceea ce priveşte problematica reprezentării.

Grupurile de lucru având caracter sectorial (GLACS)

Sunt grupuri de lucru în cadrul cărora se fundamentează punctele de vedere ale statului român în cadrul procedurilor menţionate la art. 3 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 133/2006.

Sunt reprezentate în GLACS autorităţile/instituţiile publice competente în domeniile specifice care fac obiectul diverselor acţiuni declanşate.


GLACS sunt convocate de agentul guvernamental, din oficiu sau la propunerea motivată a unei alte autorităţi/instituţii publice.


IV. Activitatea de reprezentare a României înaintea Curţii de Justiţie şi a Tribunalului UE

Instituţiile/autorităţile publice competente în domeniile relevante în contextul activităţii de reprezentare, colaborează strâns cu DAE, prin agentul guvernamental, în vederea elaborării şi transmiterii punctelor de vedere în cadrul acţiunilor declanşate:

–     participând la reuniunile convocate de agentul guvernamental;

–     furnizând informaţiile solicitate de agentul guvernamental, precum şi orice alte informaţii considerate relevante;

–     desfaşurând acţiunile stabilite de comun acord cu DAE, prin agentul guvernamental;

–     comunicând DAE, prin agentul guvernamental, propriile observaţii cu privire la proiectele de puncte de vedere elaborate de acesta.

 
Faza precontencioasă a acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor

Pe baza punctelor de vedere ale instituţiilor/autorităţilor publice competente în domeniile care fac obiectul acţiunilor declanşate, precum şi a tuturor celorlalte acte relevante în contextul respectivelor acţiuni, DAE, prin agentul guvernamental, elaborează şi transmite Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană răspunsurile României la punerile în întarziere şi avizele motivate comunicate de Comisia Europeană.

 Reprezentanţa transmite respectivele răspunsuri Comisiei Europene.

Acţiunile pe rolul Curţii de Justiţie şi Tribunalului UE

Pe baza punctelor de vedere ale instituţiilor/autorităţilor publice competente în domeniile care fac obiectul acţiunilor pe rolul Curţii de Justiţie şi Tribunalului UE, precum şi a tuturor celorlalte acte relevante în contextul respectivelor acţiuni, DAE, prin agentul guvernamental, elaborează şi transmite Grefei Curţii de Justiţie şi Tribunalului UE toate actele de procedură necesare (cereri introductive, memorii în apărare, replici, duplici etc.), susţinând în faţa instanţelor Uniunii Europene poziţiile României.

Principalele elemente ale argumentaţiei României în cadrul fazei scrise la Curtea de Justiţie şi Tribunalul UE se aprobă de guvern prin memorandum elaborat în comun de DAE şi de instituţiile/autorităţile publice competente în domeniile care fac obiectul respectivelor acţiuni.

Solicitările de informaţii ale ComisieiEuropene

In cadrul solicitărilor de informaţii transmise de Comisie în legătura cu legislaţia natţională sau gradul de compatibilitate al acesteia cu dreptul Uniunii Europene, altele decat cele formulate în cadrul acţiunilor declanşate, agentul guvernamental solicită instituţiilor/autorităţilor publice competente elaborarea unui raspuns, care îi este comunicat spre analiză şi eventuale observaţii, înainte de a fi transmis de acestea instituţiei UE.

Analiza proiectelor de răspuns la solicitările de informaţii transmise de Comisie în legătură cu legislaţia naţională sau gradul de compatibilitate al acesteia cu dreptul Uniunii Europene, constituie un demers preventiv derulat de DAE – agentul guvernamental, în scopul evitării declanşării împotriva României a unor noi acţiuni.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top