Fără categorie

Comisia propune îmbunătățirea supravegherii la nivelul UE a agențiilor de rating de credit și lansează o dezbatere pe tema guvernanței corporative în instituțiile financiare

În cadrul eforturilor sale de prevenire a viitoarelor crize financiare și de consolidare a sistemului financiar, Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere de modificare a normelor privind agențiile de rating de credit și a lansat o consultare publică referitoare la reformarea guvernanței corporative în instituțiile financiare. În plus, pentru a avansa rapid pe calea realizării reformelor necesare pentru asigurarea unui sistem financiar sigur și stabil în Europa, Comisia a adoptat o comunicare mai generală în care se angajează să prezinte propunerile de reforme financiare restante în următoarele șase până la nouă luni. În urma discuțiilor din cadrul următorului Consiliu European și, să sperăm, a sprijinului tuturor șefilor de state și de guverne, Comisia va prezenta toate aceste propuneri – împreună cu ideile sale recente privind fondurile de soluționare a situației băncilor neviabile (a se vedea IP/10/610) – la Summitul G-20 care se va desfășura la Toronto în perioada 26-27 iuni…

În cadrul eforturilor sale de prevenire a viitoarelor crize financiare și de consolidare a sistemului financiar, Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere de modificare a normelor privind agențiile de rating de credit și a lansat o consultare publică referitoare la reformarea guvernanței corporative în instituțiile financiare. În plus, pentru a avansa rapid pe calea realizării reformelor necesare pentru asigurarea unui sistem financiar sigur și stabil în Europa, Comisia a adoptat o comunicare mai generală în care se angajează să prezinte propunerile de reforme financiare restante în următoarele șase până la nouă luni. În urma discuțiilor din cadrul următorului Consiliu European și, să sperăm, a sprijinului tuturor șefilor de state și de guverne, Comisia va prezenta toate aceste propuneri – împreună cu ideile sale recente privind fondurile de soluționare a situației băncilor neviabile (a se vedea IP/10/610) – la Summitul G-20 care se va desfășura la Toronto în perioada 26-27 iunie 2010. În privința agențiilor de rating, Comisia are două obiective principale: asigurarea unei supravegheri eficiente și centralizate la nivel european, precum și o mai mare transparență a entităților care solicită ratinguri, astfel încât toate agențiile să aibă acces la aceleași informații. Aceste schimbări ar avea drept rezultat îmbunătățirea supravegherii și creșterea concurenței pe piața agențiilor de rating și îmbunătățirea protecției investitorilor. Raportat la guvernanța corporativă, Comisia a lansat o consultare publică referitoare la o serie de aspecte printre care se numără managementul mai eficient al riscului în instituțiile financiare și drepturile acționarilor. Termenul limită pentru trimiterea răspunsurilor este 1 septembrie 2010. În completarea acestui pachet de propuneri, Comisia a publicat două rapoarte referitoare la modul în care statele membre au aplicat cele două recomandări ale sale din 2009 referitoare la politicile de remunerare în sectorul serviciilor financiare și ale directorilor societăților cotate (a se vedea IP/09/673 și IP/09/674). În ambele cazuri s-au înregistrat progrese, însă un număr important de state membre mai trebuie să implementeze în totalitate recomandările.

José Manuel Barroso, Președintele Comisiei Europene, a declarat: Comisia lansează astăzi etapa finală a reformei serviciilor financiare. Aceasta face parte dintr-o agendă mai amplă vizând stabilizarea, consolidarea și reinstaurarea unei creșteri sustenabile a economiei europene.”

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Schimbarea normelor privind agențiile de rating va aduce o mai bună supraveghere și o transparență sporită în acest sector crucial. Acesta este însă doar primul pas. Analizăm cu multă atenție această piață. În ceea ce privește guvernanța corporativă, sunt convins că o adevărată acțiune de prevenire a crizei începe din interiorul societăților. Dacă trebuie să prevenim crizele viitoare, instituțiile financiare trebuie să se schimbe. Trebuie să asigurăm un control intern mai eficient, să promovăm o mai bună gestionare a riscului, să întărim rolul autorităților de supraveghere, iar normele existente privind politicile stricte de remunerare trebuie implementate rapid pentru limitarea asumării de riscuri excesive.”

Îmbunătățirea supravegherii la nivelul UE a agențiilor de rating de credit

Având în vedere că serviciile de rating nu sunt legate de un anumit teritoriu, iar ratingurile emise de o agenție pot fi folosite de orice instituție financiară din Europa, Comisia propune un sistem mai centralizat de supraveghere a agențiilor de rating la nivelul UE. În iunie 2009 șefii de state și de guverne au cerut Comisiei să prezinte o propunere în acest sens.

Conform modificărilor propuse, noii autorități europene de supraveghere, Autoritatea europeană pentru titluri de valoare și piețe (ESMA, a se vedea IP/09/1347), i se va conferi competența exclusivă de supraveghere a agențiilor de rating înregistrate în UE. Aici vor intra și filialele europene ale agențiilor de rating bine-cunoscute, cum ar fi Fitch, Moody’s și Standard & Poor’s.

Această autoritate va avea dreptul să ceară informații, să inițieze investigări și să realizeze inspecții la fața locului. Emitenții de instrumente financiare structurate, cum ar fi instituțiile de credit, băncile și societățile de investiții, vor trebui la rândul lor să acorde tuturor agențiilor de rating interesate acces la informațiile pe care le transmit propriilor agenții de rating pentru a le permite celor dintâi să emită ratinguri nesolicitate.

În urma acestor modificări, agențiile de rating vor opera într-un mediu de supraveghere simplificat față de diversele medii naționale de supraveghere, iar accesul la informațiile de care au nevoie se va face mult mai ușor. Utilizatorii de ratinguri vor fi, de asemenea, mai bine protejați ca rezultat al supravegherii centralizate la nivelul UE a tuturor agențiilor de rating și al concurenței crescute dintre acestea.

Propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 va fi transmisă Consiliului și Parlamentului European spre examinare. Dacă este adoptată, noile norme ar trebui să intre în vigoare în cursul anului 2011.

Context: Agențiile de rating emit opinii referitoare la bonitatea companiilor, a guvernelor și a produselor financiare complexe. Acesta au avut o contribuție la declanșarea crizei financiare, subestimând riscul ca emitenții anumitor instrumente financiare mai complexe să nu își ramburseze datoriile. Răspunzând nevoii de a restabili încrederea pieței și de a întări protecția investitorilor, Comisia a elaborat noi norme europene care instaurează un regim de reglementare comun pentru emiterea de ratinguri. Conform acestor norme, care vor fi aplicabile integral în decembrie 2010 (a se vedea IP/09/629), toate agențiile de rating care doresc ca ratingurile lor să fie utilizate în UE trebuie să fie înregistrate. Înregistrările încep în această lună. Este tratat și riscul apariției unor conflicte de interese care ar putea afecta agențiile de rating (de exemplu aceste agenții nu pot oferi servicii de consultanță). Agențiile de rating trebuie să devină mai transparente având în vedere că vor fi obligate să facă publice metodologia și modelele interne, precum și principalele ipoteze pe care își bazează ratingurile. Acest lucru ar trebui să permită investitorilor să fie mai bine informați cu privire la societățile în care investesc.

Reformarea guvernanței corporative în instituțiile financiare

Drept răspuns la criza financiară, Comisia s-a angajat, în comunicarea sa din martie 2009 intitulată „Stimularea redresării economice europene”, să amelioreze guvernanța corporativă în instituțiile financiare. Comisia a dorit să se asigure că se ține mai bine seama de interesele consumatorilor și ale altor părți interesate, că afacerile sunt conduse în mod mai sustenabil și că riscul de faliment se reduce pe termen lung. Ca un prim pas, Comisia lansează acum o consultare publică cu privire la Cartea verde care detaliază modalitățile posibile de abordare a următoarelor probleme: 

  • Îmbunătățirea funcționării și compoziției consiliilor de administrație ale instituțiilor financiare pentru ameliorarea supravegherii personalului din cadrul conducerii superioare;

 

  • Instituirea unei culturi a riscului la toate nivelurile unei instituții financiare pentru a garanta că interesele pe termen lung ale instituției sunt luate în considerare;

 

  • Creșterea implicării acționarilor, a supraveghetorilor financiari și a auditorilor externi în chestiunile de guvernanță corporativă;

 

  • Schimbarea politicilor de remunerare în societăți în vederea descurajări asumării de riscuri excesive.

Consultarea se încheie la 1 septembrie 2010. Propunerile legislative sau nelegislative vor fi adoptate în cursul anului 2011.

Context: Criza financiară a scos în evidență deficiențe majore ale guvernanței corporative în instituțiile financiare: supravegherea și controlul conducerii de către consiliul de administrație erau insuficiente; gestionarea riscului a fost slabă; structurile inadecvate de remunerare a directorilor și traderilor aveau drept rezultat asumarea excesivă de riscuri și gândire pe termen scurt; iar acționarii instituțiilor financiare nu exercitau niciun control asupra riscurilor asumate de acestea. Aceste deficiențe au avut rolul lor în contextul crizei, însă efectuarea de controale regulate și eficiente ale sistemelor de guvernanță ar ajuta la prevenirea crizelor viitoare.

Comunicarea Comisiei referitoare la serviciile financiare 2010-2011 – „Reglementarea serviciilor financiare în folosul creșterii sustenabile”

Recentele turbulențe de pe piață au confirmat nevoia realizării rapide de către Comisie a reformelor necesare pentru asigurarea unui sistem financiar sigur și robust în Europa. Din acest motiv, Comisia s-a angajat să prezinte propunerile restante în domeniul reformei financiare, necesare pentru a implementa integral angajamentele noastre din cadrul G20, în următoarele șase până la nouă luni Printre propunerile principale se numără: 

  • Transparența: Comisia va prezenta în vară propuneri de îmbunătățire a pieței instrumentelor financiare derivate. Acest lucru va avea o importanță capitală pentru creșterea transparenței pe o piață foarte importantă, dar în același timp foarte opacă. Pentru a reinstaura încrederea în piețele financiare, Comisia va propune măsuri corespunzătoare referitoare la vânzarea fără acoperire (short selling) și swap-urile pe riscul de credit, inclusiv la vânzarea în lipsă (naked short-selling). Comisia va prezenta și o propunere referitoare la Directiva MiFID vizând creșterea transparenței pre și post-tranzacționare și canalizarea mai multor instrumente financiare derivate spre locuri de tranzacționare organizate.

 

  • Responsabilitate: Pentru a proteja investitorii și deponenții, Comisia va propune revizuirea directivei privind sistemele de garantare a depozitelor și a directivei privind sistemele de compensare pentru investitori. Comisia va prezenta și o propunere legislativă privind pachetele de produse de investiții cu amănuntul vizând promovarea intereselor consumatorilor în procesul de vânzare. Directiva privind abuzul de piață va fi ,de asemenea, revizuită pentru a extinde normele sale în afara piețelor reglementate și pentru a include instrumentele financiare derivate în domeniul său de aplicare. Comisia va prezenta și propuneri de modificare a directivei privind cerințele de capital pentru a îmbunătăți calitatea și cantitatea capitalului deținut de bănci, a introduce rezerve de capital și a garanta acumularea de capital în perioade favorabile, astfel încât acesta să poată fi utilizat în cazul deteriorării condițiilor economice.. În plus, în ceea ce privește controlul aplicării, sancțiunile din sectorul financiar sunt în mare măsură nearmonizate, ceea ce conduce la practici diferite ale autorităților naționale de supraveghere. Ca prim pas, Comisia va prezenta o comunicare referitoare la sancțiunile din sectorul serviciilor financiare în vederea promovării convergenței sancțiunilor în cadrul activităților de supraveghere.

 

  • Prevenirea și gestionarea crizelor: Comisia va publica un plan de acțiune privind gestionarea crizelor care va avea drept rezultat elaborarea de propuneri pentru prevenirea și soluționarea situației băncilor falimentare. Comisia își va continua lucrările și în domeniul convergenței la nivel global a unui set de standarde internaționale de contabilitate de înaltă calitate.

 

Comisia va insista asupra adoptării rapide a acestor măsuri de către Parlamentul European și Consiliu, astfel încât europenii să redobândească deplină încredere în robustețea sistemului financiar, unul dintre pilonii creșterii.

Pentru mai multe informații consultați:

Agenții de rating de credit – click aici

Consultarea referitoare la guvernanța corporativă click aici

Rapoartele referitoare la recomandările privind remunerarea – click aici

Comunicarea Comisiei referitoare la serviciile financiare 2010-2011 „Reglementarea serviciilor financiare în folosul creșterii sustenabile” – click aici

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top