Menu

Primăria Cernavodă- Anunț privind modificarea și completarea Legii Fondului Funciar NR.18/1991

Primăria orasului Cernavoda aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, în data de 9 august 2018 a intrat in vigoare Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991, publicată în Monitorul Oficial al RomÂniei Partea I nr.679/6 august 2018.

Având în vedere contextul juridic creat de Legea nr.231/2018, persoanele fizice si juridice pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate, până la data de 6 decembrie 2018, dacă indeplinesc urmatoarele condiții prevăzute de lege, astfel:

• art.23:
(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor
gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea
evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în
registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în
cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice
mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori."
(2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren
aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data
înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii
autentice de martori.
• art.24
(3) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente
construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie,
fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de
consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la
data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a
plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau
reconstituit dreptul de proprietate;
d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale.
• art.27
(1^1) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în
posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau
iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate
prin hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de
identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin
hotărâri de către comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru
eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele şi
prenumele persoanelor conform actelor de identitate şi vor fi însoţite
în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinţe semnate de
către preşedintele comisiei locale şi secretarul unităţii
administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele
înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu
persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către
comisie.
(2^3) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost
cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita
comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile
prezentei legi, astfel:
a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele
cadastrale şi în evidenţele fiscale;
b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele
solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe
terenurile care fac obiectul prezentei legi;
c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a
dreptului de proprietate de către alte persoane.

Dosarul pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în
baza Legii 231/2018 se depune la registratura Primăriei orașului
Cernavoda din str. Ovidiu nr.11 și va cuprinde următoarele documente:
• Cerere formulată de fiecare persoana indreptățita, personal sau prin
mandatar, în cazul în care sunt mai mulți moștenitori cererea se face în
comun, fiind semnată de fiecare;
• Copie act de identitate, unde sunt mai mulți moștenitori a tuturor
mostenitorilor;
• Copii după actele de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie,
deces al autorului, în cazul moștenitorilor, certificat de
moștenitor/calitate de moștenitor).
• Plan de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către o
persoană autorizată în lucrări topografice;
• Declarații autentice de martor;
• Adeverință registrul agricol;
• Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că terenul
solicitat nu face/a făcut obiectul vreunei cauze aflate pe rolul
instanțelor de judecată și modul de soluționare, după caz;
• Acte de proprietate;
• Alte acte pertinente, concludente și verosimile din care să rezulte
dreptul de proprietate asupra terenului solicitat;

În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta
actele doveditoare în original și câte o copie xerox, semnată pentru
conformitate, rămânând la dosar numai copiile acestora.
Când cererea se transmite prin postă, la aceasta se vor anexa copii
xerox semnate pentru conformitate pe propria raspundere de către
solicitant.

Menționăm că nu fac obiectul Legii nr.231/2018 dosarele de fond funciar
aflate în curs de soluționare prin proceduri administrative ori
judiciare.

Adaugă comentariu

Dezvaluiri.ro, administratorul site-ului şi autorii articolelor nu îşi asumă responsabilitatea pentru comentarii. Aceasta aparţine în exclusivitate persoanelor care le scriu.

Codul de securitate
Actualizează

înapoi la partea de sus

Revista Presei

Error: No articles to display

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)

Redactor Şef: Ştefan Doru COPOŢ (tel: 0788032808)

Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)

Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Călin GAVRILAȘ

Adresa redacţiei: Constanţa, Bd. Al. Lăpuşneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4
Fax: +40 341 816 200                  E-mail: [email protected]

Copyright © 2014 Organizaţia de Investigaţii Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu îşi asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori şi

conţinutul informaţiilor preluate din alte publicaţii. 

Fotografiile însoțite de simbolul 'T' sunt trucate iar cele însoțite de simbolul 'P' sunt publicitare.

Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Sigma Media- București 

Politica de confidențialitate